Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co budeme dělat s odpadky v příštích 10 a více letech?

25. 11. 2002
Alena Mejstříková [Econnect] -


Předmětem zájmu Hnutí DUHA, sdružení Calla a dalších nevládních ekologických organizací je nyní plán odpadového hospodářství a návrhy odpadových koncepcí postupně zpracovávané v jednotlivých krajích. Do příprav těchto dokumentů by se měla zapojit i veřejnost. Strategie totiž ovlivní, zda a jak budou mít občané možnost třídit odpad, jak vysoké budou poplatky za popelnice či zda jim za humny nevyroste nová spalovna odpadů.

Plán odpadového hospodářství ČR

Plán odpadového hospodářství je zásadní dokument připravovaný Ministerstvem životního prostředí, který stanoví základní strategii pro nakládání s odpady na příštích 10 let. Má být hotov do konce roku 2002. Předtím však musí být projednán s veřejností, kraji i ostatními ministerstvy. Poslední verzi plánu zveřejnilo MŽP na konci listopadu. Veřejnost nyní může do konce roku zasílat připomínky k těmto dokumentům prostřednictvím elektronické pošty, může se také zúčastnit veřejných projednání, která proběhnou 27. listopadu v Praze a 28. listopadu v Brně.

Podle ministerstva upřednostňuje plán předcházení vzniku odpadů a recyklaci před jejich energetickým využitím. V pomyslné hierarchii je tedy na prvním místě recyklace, teprve pak přichází odstraňování odpadů - zde je dle MŽP nejlepší spalování s energetickým využitím, poté prosté spalování a na posledním místě je skládkování.

Hnutí DUHA oceňuje, že dosavadní návrhy plánu výslovně odmítají výstavbu nových spaloven, které by každoročně ničily statisíce tun kvalitních surovin. Ministerstvo dále nebude doporučovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu z prostředků EU.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl: "Nedostatek recyklačních služeb je příčinou, proč drtivá většina odpadků u nás končí na skládkách nebo se pálí. Volba mezi zajištěním kvalitních recyklačních služeb pro české domy a byty nebo pálením dalších statisíců tun odpadků ročně bude prvním velkým ekologickým rozhodnutím nové vlády." Hnutí DUHA proto například prosazuje, aby strategie zahrnovala konkrétní opatření pro zajištění tzv. pytlového sběru pro každý byt, dům i kancelář do roku 2010. Lidé by ke třídění odpadu dostávali domů různé barevné pytle a nebyli odkázáni jen na několik kontejnerů v každé městské čtvrti.

Na rozdíl od jiných evropských zemí končí u nás zatím většina odpadků na skládkách nebo se pálí. Podle Hnutí DUHA lze recyklací a kompostováním snížit množství odpadků asi o 80 %. Prozatím velmi nízké využívání odpadů u nás způsobují především špatné recyklační služby. Plán musí také splnit požadavky evropské legislativy, z nich vyplývá například snížení skládkování odpadu.

Konkrétní způsob nakládání s odpadem plán ponechává v působnosti obcí. Ty se mohou rozhodnout, jaký systém sběru popř. třídění je vzhledem k jejich specifickým podmínkám nejvýhodnější. Již nyní se obce rozhodují, zda využijí kontejnerový nebo pytlový sběr komunálního odpadu. Z údajů ministerstva vyplývá, že tam, kde se využívá pytlový sběr, slouží v převážné většině zatím pro sběr PET lahví a směsných plastů.

Krajské koncepce odpadového hospodářství

Krajská koncepce má být jedním z podkladů pro zpracování Plánu odpadového hospodářství ČR. Především však má být podkladem pro zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství kraje. Zpracovatel krajské koncepce je vybírán veřejným výběrovým řízením. Koncepce má být po zpracování nejdříve předložena veřejnosti k připomínkování. Následně je schvalována Radou kraje a nakonec krajským zastupitelstvem.

V současné době schvalovaly koncepce například zastupitelstva V královéhradeckého a jihočeského kraje. V obou případech jde o schválení stavby nové spalovny odpadů. V případě Jihočeského kraje však ekologické organizace s velkým předstihem upozorňovaly na nedostatky ve zpracování Koncepce a na konflikt zájmů u firmy, která zakázku na zpracování koncepce dostala. Panovala obava, že jako nejvýhodnější bude schválena stavba nové spalovny.

Zakázku na přípravu koncepce přes konflikt zájmů dostala firma ECO trend, dceřiná společnost Jihočeské energetiky. Ta přitom usiluje o stavbu regionální spalovny odpadu v Mydlovarech a na svůj projekt už získala územní rozhodnutí.

Firma EKO trend předložila v návrhu koncepce tři varianty nakládání s komunálním odpadem. Jako nejpřijatelnější vyhodnotila variantu s maximálním podílem spalování komunálního odpadu. Podle této varianty se má recyklace zvýšit do roku 2010 oproti dnešním 25 % na pouhých 29 %. Další varianta návrhu koncepce navrhla do roku 2010 zavést 80% míru recyklace. Taková míra recyklace je dle ekologických organizací zbytečně vysoká a při vzájemném porovnávání znevýhodňuje tuto variantu oproti ostatním. Hnutí DUHA prosazuje zvýšení na 50 % do konce desetiletí. Tato míra odpovídá například objemu recyklace v sousedním Německu či Rakousku.

Dle prokázaných zjištění je výstavba spaloven ve srovnání s jinými druhy nakládání s odpadem velmi nákladná. Spalováním odpadů vznikají některé velmi toxické látky, např. dioxiny, které mají rakovinotvorný účinek a mají negativní vliv i na hormonální systém člověka. Spalovny ale především plýtvají cennými surovinami, jako je papír, kovy, plasty nebo biologické odpady pro kompost.

Zástupci Hnutí Duha, sdružení CALLA a Jihočeského sdružení ochránců přírody opakovaně neúspěšně žádali ředitele firmy ECO trend o poskytnutí podkladových materiálů, na základě kterých dospěli zpracovatelé k závěru, který doporučuje stavbu regionální spalovny. Zpracovatel navíc odmítá publikovat důležité technické parametry koncepce, kterou navrhuje schválit, i údaje o nákladech a ekologických dopadech. Ivo Kropáček z Hnutí DUHA k tomu řekl: "Není možné, aby zpracovatel prostě prohlásil klíčové parametry celé oficiální koncepce za své 'soukromé know-how', které nikomu neřekne." Zpracování návrhu zaplatil Státní fond životního prostředí (SFŽP) více než 2 milióny korun z veřejných prostředků.

Po odmítnutí firmy poskytnout požadované podklady, bez jejichž znalosti ztrácí veřejné projednání krajské koncepce smysl, zaslaly ekologické organizace dopis zastupitelstvu kraje se stížností na postup firmy ECO trend. O zveřejnění chybějících podkladových materiálů následně požádala ředitele firmy ředitelka Regionální rozvojové agentury. Prostřednictvím této agentury totiž byla Jihočeskému kraji poskytnuta podpora ze SFŽP. Ani po této žádosti ECO trend podklady nezveřejnil.

Návrh koncepce schválila Rada Jihočeského kraje na svém jednání dne 1. 10. 2002. Krajští radní tak učinili ještě před konáním veřejného slyšení, na kterém mají být vzneseny připomínky veřejnosti. Po schválení radou byl návrh předložen krajskému zastupitelstvu. Naštěstí se nepotvrdily obavy ekologických organizací, že závěry z jednání Rady budou pro mnohé zastupitele, kteří se nevěnují problematice životního prostředí, důležitým vodítkem při hlasování. Zastupitelé, kteří neměli k dispozici podkladové materiály, návrh na svém jednání 19.11. kritizovali a rozhodli, že o koncepci budou dále jednat příští týden v dohadovacím řízení. Toto řízení proběhne 26. 11.

V Královéhradeckém kraji zastupitelstvo v říjnu nejdříve odmítlo schválit odpadovou koncepci právě proto, že obsahovala návrh spalovny a nebyla dostatečně zpracovaná, a pouze ji vzalo na vědomí.

Další odkazy:

- Tisková zpráva Ministerstva ŽP k Plánu odpadového hospodářství
- Krajské koncepce Pardubického, Královehradeckého, Libereckého, Středočeského kraje zpracovávané firmou ISES, s.r.o.
- Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

Alena Mejstříková


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz