Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ne! velkokapacitní spalovně odpadů v Opatovicích

23. 2. 2004
[ČSOP Orlice / Econnect] -


Představitelé Pardubického kraje a Elektráren Opatovice chtějí postavit zařízení na spalování směsného odpadu v Opatovicích nad Labem ve východních Čechách. S touto myšlenkou koketují i v Královéhradeckém kraji. Se stavbou zásadně nesouhlasí drtivá většina místních občanů, řada občanských iniciativ, obcí (z nichž nejvýznamnější je město Hradec Králové) i odborníků na odpadovou problematiku. V současné době vrcholí sběr podpisů pod petici proti spalovně. Petice je určena hejtmanům obou východočeských krajů a bude předána u příležitosti schvalování krajských Plánů odpadového hospodářství, ve kterých se o stavbě spalovny rozhodne.

Opatovice leží mezi městy Hradec Králové a Pardubice. Kapacita spalovny má být 96 000 tun za rok s výhledem až na 200 000 tun zpracovaných odpadů ročně. Občané celého Hradce Králové však ročně vyprodukují něco přes 20 000 tun komunálního odpadu, v Pardubicích je situace obdobná. Spalovna má být určena jak pro tuhý komunální odpad tak pro průmyslové odpady např. z výroby a zpracování plastů, z tiskařských barev, na pneumatiky, izolační a stavební materiály atd. Na čištění toxických spalin má spalovna používat stovky tun chemikálií. Odpadky se mají svážet z okruhu více než 50 km a samozřejmě z Hradce a z Pardubic.

Pálení odpadu ve velkokapacitní spalovně bude bránit rozvoji ekologického nakládání s odpady – tedy i rozvoji recyklace. Navíc plýtvá vzácnými surovinami, jako je papír, kovy, plasty nebo biologické odpady pro kompostování. Spalovny jsou i v případě, že splňují technické normy, stále významným bodovým zdrojem těžkých kovů, dioxinů, tzv. polychlorovaných organických sloučenin (POPs) a dalších nebezpečných exhalací. Zatímco Rakousko či Německo recyklují kolem 50 % domácího odpadu, u nás je to jen sedm procent.

Iniciátoři petice uvádějí sedm hlavních důvodů, proč spalovnu považují za špatné řešení:

  • 1. Spalovna je zbytečná a blokuje levnější a šetrnější varianty zpracování odpadu. Jedná se o extrémně drahé zařízení za více než 2,5 mld. Kč. Přitom existuje cca 3x levnější varianta využívající procesu mechanicko-biologické úpravy odpadů – dále jen MBÚ. Tato technologie má nižší provozní náklady, dosahuje větší úrovně kompostování a recyklace, vytváří 6-7 x více pracovních míst na stejnou výši investic, neprodukuje toxické zplodiny.
  • 2. Spalovna je v rozporu s vládou ČR schváleným a závazným Plánem odpadového hospodářství ČR, který požaduje zvyšování podílu recyklace, doporučuje výstavbu kompostáren a zařízení MBÚ a naopak deklaruje, že stát nebude podporovat výstavbu nových spaloven komunálních odpadů.
  • 3. Spalovna významně zatíží obyvatele okolních obcí a zhorší jejich již dnes špatné životní prostředí. Situována má být na severní konec areálu opatovické elektrárny - jen několik set metrů od obce Čeperka. Obyvatelé Čeperky jsou už dnes obtěžováni elektrárnou (hlavně hlukem), v jejich těsné blízkosti bude vbrzku vybudováno křížení dvou čtyřproudých komunikací R 35 a I/37 a v jejím středu se počítá se zdvojkolejněním tratě Hradec Králové - Pardubice. Další zátěž v podobě obří spalovny je už neúnosná. Struska a popílek ze spalovny, který má toxické vlastnosti, se má ukládat na popílkoviště opatovické elektrárny u obce Bukovina. Za větrného počasí jsou obtěžováni polétavým prachem obyvatelé několika obcí v okolí (Borek, Bukovina, Dříteč,...), po výstavbě spalovny zde tedy budou dýchat navíc ještě toxický prach a popílek (podle odborníků z Ústavu chemických procesů AV ČR je 80% emisí dioxinů ze spaloven obsaženo právě v popílku, nikoliv v plynných zplodinách. Z tohoto popílku je nelze vyprat, ale lze je odstranit jen velmi složitou a drahou technologií, se kterou se v tomto případě samozřejmě nepočítá.
  • 4. Odpad se má do spalovny dovážet prakticky z celého území obou krajů a dokonce se počítá s dovozy až ze středních Čech (Kutná Hora, Nymburk, Poděbrady...). Doprava tak bude zatěžovat mj. i město Hradec Králové. Důsledky likvidace odpadů z velmi široké oblasti budou „hozeny“ na obyvatele malého území v hustě obydleném centru východních Čech.
  • 5. Plynné exhalace budou zasahovat také velkou část Hradce Králové i Pardubic. I když budou čištěny, havárie nebo nedbalou obsluhu vyloučit nelze nikdy.
  • 6. Spalovna se může stát brzdou v zavádění novějších a méně závadných technologií likvidace a využití odpadů. Stavbu a provoz za 2,5 miliardy Kč si nikdo po pěti letech odstavit netroufne, i když budou k dispozici daleko výhodnější a mnohem méně závadné možnosti zpracování a využití odpadů.
  • 7. Česká republika je signatářem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (mj. se jedná o dioxiny, PCB, DDT nebo hexachlorbenzen). Tato mezinárodní smlouva zavazuje státy ke snižování produkce těchto látek a kde je to možné tak k jejich úplné eliminaci. Jedním z opatření má být prevence zavádění technologií, jejichž produktem jsou tyto látky. Takovou problematickou technologií produkující velké množství dioxinů jsou i spalovny odpadů.

Pokud také nesouhlasíte se stavbou spalovny, můžete připojit svůj podpis pod Petici proti záměru výstavby velkokapacitní spalovny odpadu v Opatovicích nad Labem. Případně nám můžete pomoci získat další podpisy.

Petiční archy jsou ke stažení zde nebo si o ně můžete napsat na adresu adam.zaruba@fsv.cvut.cz. Více informací najdete na webové stránce Hnutí Duha: www.hnutiduha.cz/opatovice. Petici podepsalo již kolem 2500 občanů východních Čech a podpořil ji i královéhradecký senátor pan Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

Petice je určena hejtmanům obou východočeských krajů a bude předána u příležitosti schvalování krajských Plánů odpadového hospodářství. Její ukončení je plánováno na druhou polovinu března 2004.

Za petiční výbor Ing. Adam Záruba, člen ZO ČSOP „Orlice“ Hradec KrálovéDISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz