Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hyundai opět ignoruje zákony a staví nelegálně

4. 3. 2008
-red- [Econnect/EPS-GARDE] -


Automobilka Hyundai při budování své továrny již poněkolikáté porušuje zákony České republiky. Nejnověji to zjistil stavební úřad v Dobré, který zahájil řízení o odstranění celkově osmi staveb. Automobilka Hyundai tak nejenže již po několikáté ignoruje zákony, ale navíc porušuje i smluvní závazky, které dala občanské společnosti a ostatním stranám v rámci tzv. Deklarace porozumění. V této smlouvě se Hyundai dobrovolně zavázal, že ve všech správních řízeních týkajících se jeho závodu bude důkladně naplňovat požadavky českého právního řádu.

Na množství nesrovnalostí a nezákonných postupů při výstavbě závodu Hyundai poukazuje program GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE -- EPS) již řadu měsíců. Poměrně nedávno, v lednu 2008, pak Hyundai musel za porušení zákona zaplatit pokutu a několik milionů korun. Právník GARDE -- EPS Jiří Nezhyba k opětovným problémům automobilky uvádí: "Hyundai porušil zákony již několikrát, je proto skutečně obtížné se domnívat, že jde o nějakou výjimku. Vidím to spíše jako určitý neblahý trend, kdy automobilka buduje svůj nošovický závod tak řečeno zákonům navzdory."

Hyundai se snažil minulá porušení zákonů bagatelizovat, když nepravdivě uváděl, že v případě změn stavby, jejichž realizace byla již zahájena, zákon neumožňuje jinou variantu než zahájit řízení o odstranění stavby, které je tak pouze "prvním krokem v plánovaném procesu povolování změn staveb".[3] Zahájení řízení o odstranění stavby je přitom stavebním zákonem předpokládanou reakcí na nezákonný postup stavebníka, který staví v rozporu se stavebním povolením. V žádném případě to není jediné a tím méně správné řešení situace, do níž se Hyundai opakovaně dostal. V případě, že se objeví důvod pro změnu stavby oproti stavebnímu povolení, stavebník tento záměr musí oznámit stavebnímu úřadu a požádat o změnu stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona. Důvodem, proč takto Hyundai nepostupoval, je s nejvyšší pravděpodobností spěch a snaha zahájit výrobu za každou cenu podle plánovaného harmonogramu. "Stavební úřad by měl další rozjezd automobilky mimo rámec zákona přibrzdit. Je totiž povinen vyzvat Hyundai k bezodkladnému zastavení prací," dodává Jiří Nezhyba".

Rekapitulace dosavadních vážných problémů a nezákonností při stavbě automobilky Hyundai

1) Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci.

Lakovna je z environmentálního hlediska nejproblematičtější částí továrny Hyundai, a proto měla být ještě před vydáním stavebního povolení posouzena v souladu s legislativou EU a zákonem o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.). V tomto řízení se měly stanovit závazné podmínky provozu a mělo se posoudit, zda automobilka používá tzv. nejlepší dostupné technologie. Ačkoliv je od počátku veřejně známo, že automobilka hodlá produkovat až 300 tisíc vozů ročně, Hyundai si však v rámci stavebního řízení na lakovnu nechal povolit pouze "1. fázi výstavby lakovny" na kapacitu jen 25 tisíc karoserií ročně. Při takové produkci totiž lakovna hodnocení podle zákona o integrované prevenci nepodléhá. Všechny ostatní stavby svého závodu však Hyundai navrhl v plánované maximální produkci - 300 tisíc vozů ročně. Touto "salámovou" metodou Hyundai jednoznačně obešel svou povinnost podle zákona o integrované prevenci.

2) Dešťová kanalizace: Hyundai zahájil stavbu v rozporu se zákonem a pokusil se instalovat nevhodnou technologii.

Již v únoru 2007 se Hyundai poprvé pokusil porušit požadavky stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), když při pokládání dešťové kanalizace nepoužil systém svařovaných spojů. Na základě výzvy GARDE-EPS se pak automobilka zavázala zjednat nápravu provedením výměny již položeného potrubí a další práce na stavbě dešťové kanalizace do vyjasnění zastavit.

V květnu 2007 pak Hyundai nelegálně, přes zákaz stavebního úřadu, zahájil pokládání další části dešťové kanalizace. Navíc použil zcela nevhodnou technologii, betonové potrubí, které nemohlo zajistit vodotěsnost a ochranu půd v souladu s požadavky EIA. Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS stavbu sice zastavil, nicméně popřel, že by při výstavbě kanalizace porušoval zákony. Později, až po třetí tiskové zprávě GARDE-EPS, byla automobilka nucena přiznat porušení zákonů.

Na květnovém jednání všech signatářů Deklarace porozumění bylo dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků k technologii kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA. V červenci 2007 byly posudky dokončeny a jednoznačně z nich vyplynulo, že beton na dešťovou kanalizaci použít nelze. Hyundai však nadá le odmítal použit systém svařovaného spoje, které doporučovalo stanovisko EIA jako standardní způsob pro dešťovou kanalizaci. Toto spojení totiž zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. V polovině srpna 2007 po dalších výměně stanovisek GARDE-EPS vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA a použít méně kvalitní technologii bez svařování. Na konci srpna 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k této problematice, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek-Místek jako vodoprávní úřad schválil.

Na kontrolu funkce potrubí byl zajištěn nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem. První z kontrolních dnů proběhl v polovině října 2007. Až tehdy dodavatelé Hyundai začali pokládat sporné dešťové potrubí. Kvalita vykonávaného dozoru však byla zpochybněna při instalaci odlučovačů ropných látek.

3) Hyundai instaloval odlučovače ropných látek, které zpřísněné nesplňují požadavky stanoviska EIA a vodoprávního povolení.

Hyundai postupoval nezákonně při instalaci odlučovačů ropných látek na dešťové kanalizaci. Důsledkem tohoto může být snížená ochrana životního prostředí, potažmo vod před znečištěním. Automobilka totiž v rozporu se schváleným projektem výrazně (o cca 1/3) zmenšila objem odlučovačů ropných látek, které tak zřejmě nemohou splnit hodnotu čištění dešťových vod na 0,2 mg/l NEL požadovanou v stanovisku EIA a vodoprávním povolení. Je třeba zmínit, že limit podle zákona je 5 mg/l NEL, nicméně pro Hyundai byl limit zmíněnými rozhodnutími s ohledem na místní poměry zpřísněn. Hyundai je proto povinen plnit tento zpřísněný limit a nikoliv jen vyhovět požadavkům zákonných limitů. Hyundai na výzvu GARDE -- EPS z prosince 2007 k zajištění požadované kvality odlučovačů zareagoval nevstřícně.

4) Stavební povolení pro převodovkárnu Hyundai bez vy pořádání vlivů na životní prostředí.

V průběhu ledna 2007 GARDE - EPS zjistil, že dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu Převodovkárny v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí (posouzení vnějších hlukových emisí, emisí do ovzduší, celkové objemy odpadních vod). Na tuto skutečnost GARDE -- EPS upozornil Hyundai dne 31. 1. 2007. Ten však na upozornění nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Stavební úřad v Dobré nezákonnost podkladů pro rozhodnutí nerozporoval a vydal v březnu 2007 stavební povolení. Hyundai se navíc na nás obrátil s žádostí, abychom se vzdali svého práva na odvolání a umožnili tak urychlení nabytí právní moci nezákonného rozhodnuti. V této absurdní situaci GARDE -- EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu. Pod hrozbou využití sankčních opatření plynoucích z Deklarace porozumění se Hyundai zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. 5. 2007, formou žádosti o změnu stavby před dokončením. Tento slib Hyundai nakonec dodržel.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost v EU - návod k použití
http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz