Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zpráva o neziskovém sektoru v ČR je na světě

20. 1. 2005
Alena Mejstříková [Econnect] -


Zpracování Zprávy iniciovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) a oficiálně vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003. Jde o první oficiální zprávu na toto téma vůbec, vláda ji vzala na vědomí 5. ledna 2005. Zpráva je dle svého úvodu určena primárně vládě a veřejné správě. Cílem je podat stručnou a kvalitní informaci o stavu neziskového sektoru v ČR a identifikovat některá klíčová témata. Konkrétní problémy neziskového sektoru v ČR uvádí kapitola 10.

Předběžnou strukturu a potřebné podkladové studie určila pracovní skupina RNNO na začátku roku 2004 a někteří její členové - především z nevládních organizací a akademických inistitucí, se na vypracování podkladových studií poté i podíleli. Pracovní skupina dále konzultovala se zpracovatelkou - Terezou Vajdovou z Nadace rozvoje občanské společnosti průběžné verze zprávy. Většina údajů ve zprávě pochází z roku 2003, pokud není uvedeno jinak.

Zpráva má celkem 10 kapitol: 1. Definice neziskového sektoru, 2. Právní prostředí a neziskový sektor, 3. Neziskový sektor v ČR: některá fakta, 4. NNO jako prostředek občanské participace, 5. Neziskový sektor v hospodářství ČR, 6. Činnost dobrovolníků a dobrovolnická služba, 7. Diverzita zdrojů financování neziskového sektoru, 8. Kraje a NNO, 9. Státní správa a NNO, 10. Problémy, kterými se bude Rada zabývat a u nichž požádá vládu o součinnost.

Nadace rozvoje občanské společnosti plánuje také během února zveřejnit výslednou zprávu z rozsáhlého výzkumu aktuálního stavu občanské společnosti v ČR, která vzniká v rámci projektu Mezinárodní výzkum Index občanské společnosti. Výzkum podle slov koordinátorky z NROS Terezy Vajdové mapuje stav občanské společnosti z různých úhlů pohledu, zatímco vládní Zpráva se zaměřuje spíše na problémové oblasti neziskového sektoru.

Za nestátní neziskové organizace (NNO) jsou považovány organizace, které mají následující právní formy: občanská sdružení a jejich organizační jednotky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby zřizované církvemi a náboženskými společnostmi, obecně prospěšné společnosti. Ve Zprávě je použita definice neziskového sektoru, kterou využívá Rada vlády pro NNO.

Vláda vzala Zprávu na vědomí ve svém usnesení z 5. ledna a zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti rozpracovat problematiku obsaženou v části 10 - Problémy do konkrétních návrhů, opatření a úkolů včetně jejich projednání s příslušnými ministry, a předložit vládě do 30.září 2005 průběžnou zprávu o stavu plnění.

Problémy neziskového sektoru

Kapitola 10 uvádí problémy neziskového sektoru, kterými by se Rada vlády pro NNO a také vláda a ministři měli zabývat. Které problémy to jsou? (Přebíráme přesné znění Kapitoly 10 Zprávy):

Definice neziskového sektoru nejen v zákonech
- Sjednotit právní definice a přístupy v současném právním řádu, které se týkají neziskového sektoru; mj.v rámci daňových zákonů.
- Definovat veřejnou prospěšnost v rámci připravovaného Občanského zákoníku.

Problematika financování NNO
- Ministerstva by měla definovat, proč poskytují finanční prostředky na aktivity NNO, zda jde o nákup služeb pro občany, nebo zda jde o finanční podporu rozvoje NNO
- Ministerstva by měla vymezit ty oblasti, které chtějí ovlivňovat z centra (prostřednictvím státní dotační politiky), a na druhé straně stanovit, jaké finanční prostředky pro NNO chtějí decentralizovat na úroveň krajů. Převod těchto financí do rozpočtu krajů by měl potom být dokončen.
- V některých oblastech činnosti NNO (sociální a zdravotní služby) by měla být uplatněna možnost používání víceletých dotací, které odstraní finanční nestabilitu NNO v těchto oblastech.Tomu by však měla předcházet přesná definice neziskové instituce; monitoring postojů ministerstev a jejich personálního a technického zázemí pro realizaci změny; sladění v rámci Integrovaného rozpočtového systému; a také nová legislativní úprava dotační politiky vůči NNO
- Vláda by měla rozpracovat koncept sociální ekonomiky a podpořit její rozvoj v ČR - Měla by být vypracována metodika výpočtu hodnoty činnosti dobrovolníků (resp. dobrovolnické služby) pro kofinancování projektů podpořených z veřejných rozpočtů nebo ze Strukturálních fondů EU.
- Kraje by měly sladit grantovou politiku (včetně vymezení neziskového sektoru)s centrální dotační politikou, přinejmenším rámcově. Důležitá jsou jasná (i když rozdílná) pravidla a časové harmonogramy.
- MF by mělo v novém zákonu o daních z příjmů umožnit vhodnější systém zdanění příjmů a jednodušší zjištění základu daně u neziskového sektoru, který by odpovídal právnímu vymezení "veřejné prospěšnosti" a novému právnímu vymezení NNO v připravované úpravě občanského zákoníku.

Problematika participace a partnerství ze strany NNO
- Správci veřejných rozpočtů by měli důsledně podporovat uplatňování principu partnerství ve vazbě na Strukturální fondy EU ve všech fázích procesu jejich implementace.
- Obce i kraje by měly být iniciativnější v hledání partnerů z řad NNO i mimo Strukturální fondy EU; měly by se snažit o dlouhodobou spolupráci.
- Ministerstva by měla spolupracovat s oborovými střešními NNO (včetně finanční podpory), aby tak umožnila existenci silných partnerů za neziskový sektor na centrální úrovni.
- Řídící orgány by měly zvyšovat podíl NNO na řízení využívání Strukturálních fondů EU, zejména podporovat účast NNO na přípravě programových dokumentů a na realizaci projektů v rámci operačních programů.
- Řídící orgán pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Hl.m Prahy by měl vytvořit další předpoklady pro obnovu a posilování NNO (návrh globálního grantu pro další programovací období v letech 2007 - 2013).

Problematika poznatků o neziskovém sektoru
- V současnosti nejsou k dispozici dostatečné a kompatibilní poznatky o neziskovém sektoru. Navrhujeme proto vytvořit satelitní účet NNO v systému národních účtů.

Legislativa - Novelizovat zákon č.198/2002 Sb.,o dobrovolnické službě.
- Novelizovat zákon č.117/2001 Sb.,veřejných sbírkách.
- Zavést jasný a kontrolovatelný model pro využití odvodu na veřejně prospěšné účely z hazardních her, včetně přesných pravidel pro příjemce a veřejně přístupného registru příjemců těchto prostředků - novelizovat zákon č 202/1990 Sb.,o loteriích a jiných podobných hrách.
- Přijmout zákon o daňových asignacích ve znění předloženém RNNO při zachování stávajících možností financování NNO.
- Zahrnout smluvní povinnosti nadací - příjemců příspěvku z NIF do zákona o nadacích a nadačních fondech.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz