Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ochrana řek a zdravé vodní ekosystémy se vyplatí nejen jako ochrana před povodněmi

16. 8. 2010 - PRAHA [Econnect]

Petici nazvanou „Člověk a voda“ představilo dnes v Telči sdružení Arnika. V sedmi bodech požaduje lepší zacházení s vodou v krajině. Nevhodné zásahy do toku řek se nám dnes vracejí v podobě problémů se zadržením vody v krajině a jejím rychlejším a nekontrolovatelným odtokem. Voda je stále znečištěna toxickými látkami, které se dostávají do těl živočichů. Bezohledné využívání vody bez respektování jejího místa v ekosystému i v krajině a bezcitné zneužívání vodních toků se může projevit vážným poškozením celého životního prostředí s přímými důsledky pro život člověka.

„Problematiku vody a vodních ekosystémů je zapotřebí posuzovat v různých souvislostech. Proto jsme sestavili základní body, při jejichž splnění můžeme zlepšit jak kvalitu vodních toků v České republice, tak obecně fungování vody v naší krajině,“ říká Ing. Jana Vitnerová z Arniky, vedoucí programu Ochrana přírody a členka petičního výboru. Petice je adresována českým zákonodárcům, vládě, prezidentovi, ministrům a ministerstvům životního prostředí a zemědělství a České inspekci životního prostředí.

Mezi požadavky petice je obnova přirozené podoby řek a potoků a ochrana vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy. Právě v Telči, v povodí Telečského potoka nedaleko přírodní rezervace Luh u Telče, byla před několika lety realizována jedna z nejzdařilejších revitalizací vodních toků u nás. Na stejném místě se nyní akumuluje třistakrát více vody, než ve starém zregulovaném korytě. „Města nebo obce se někdy obávají komplikací, které tato opatření přinesou, například při údržbě. Lze s nimi ale počítat v rozvojových plánech měst. Například v Telči se revitalizovaný potok stal součástí naučné stezky Lipky a tak i další ze zajímavostí, které může město nabídnout i svým návštěvníkům,“ uvedla místostarostka města Telče Hana Müllerová.

„Volně žijící živočichové i rostliny potřebují místa, která umožní jejich šíření v krajině. Velmi vhodné jsou k tomu právě přírodě blízké vodní toky a jejich okolí,“ zdůraznila Jana Vitnerová. Zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů je dalším požadavkem petice Člověk a voda. S tímto bodem souvisí také požadavek na zastavení ekonomicky i ekologicky nevýhodné stavby jezů na Dolním Labi. „Právě letos, v mezinárodním roce biodiverzity, bychom si měli více uvědomit, že regulační zásahy do vodních toků ochuzují přírodu o její rozmanitost,“ dodala Vitnerová.

Vedle obnovy přirozené, přírodě blízké podoby vodních toků je nezbytné zlepšit kvalitu vody jako takové. Zejména je třeba omezit znečišťování vod rtutí, pesticidy a perzistentními organickými látkami. Postihy za znečišťování nebezpečnými látkami jsou v současnosti nedostatečné. Příkladem může být havarovaná skládka v Pozďátkách. „Přestože se po celé roky vědělo, že zde dochází k masivnímu znečišťování povrchových i podzemních vod, ukázalo se, že viník je prakticky nepostižitelný. Pokuta, která mu byla vyměřena, byla neúměrná způsobené škodě. Přitom zodpovědnost by měl vždy nést původce škody a nikoliv stát, který se zde nakonec musel o likvidaci havárie zasadit,“ říká Jiří Válal, starosta obce Slavičky, na jejímž území se skládka nachází.

Petiční výbor dnes zveřejněné petice tvoří prof. RNDr. Otakar Štěrba, emeritní profesor Univerzity Palackého v Olomouci, Ing. Werner Hentschel, bývalý vedoucí Správy CHKO Labské pískovce, již zmíněný Jiří Válal, starosta obce Slavičky a Ing. Vlastimil Karlík a Ing. Jana Vitnerová, odborní pracovníci programu Ochrana přírody sdružení Arnika.

Představení petice Člověk a voda je počátkem stejnojmenné kampaně. V jejím průběhu Arnika například zpracuje žebříčky největších znečišťovatelů látkami nebezpečnými pro vodní organismy podle údajů z Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ), které budou zveřejněny na konci září. Jako součást propagace přírodě blízkých přeměn vodních toků bude vydán sborník a uspořádána další z řady exkurzí za dobrými příklady revitalizací. Arnika je také zakládajícím členem nedávno vzniklé Koalice pro řeky, sdružující organizace a odborníky zabývající se problematikou vody v krajině.

Petiční archy je možné stáhnout z webu Arniky www.arnika.org/petice-clovek-a-voda, kde také lze petici podepsat on-line.

Základní body petice:

Chceme, aby byla posílena ochrana vodních toků a mokřadů, a proto požadujeme:

· ochranu vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy
V rámci přijímaných zákonů a plánovacích dokumentů podporovat přírodě blízké úpravy namísto rozsáhlých technických zásahů, které narušují funkci vodních toků. Novelou zákona o vodách zajistit, aby zemní práce v korytě byly řádně povolovány orgány ochrany přírody a nemohly být správci toku prováděny na pouhé oznámení.

· ochranu nejcennějších na vodu vázaných druhů a přírodních stanovišť
Je třeba co nejdříve zařadit cenná území do soustavy Natura 2000 (například Labské údolí).

· zachování a obnovu přírodní podoby řek a potoků
Porézní půda a rostlinná společenstva meandrů, mokřadů a rašelinišť chrání před povodněmi spolehlivěji a účinněji než betonování vodních toků.

· zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů (například lososa)

· zastavení plánů na ekonomicky i ekologicky nevýhodnou výstavbu jezů na Dolním Labi
Lodní dopravu je třeba přizpůsobit řece, nikoliv naopak.

· čistší vodu pro lidi i pro ryby
Je třeba omezit znečišťování vod rtutí, pesticidy a persistentními organickými látkami (např. zpomalovače hoření, PFOS, hexachlorbenzen a další) a splachy z polí.

· důsledné a přísné postihy pro ty, kdo vodu znečišťují


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz