Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Transparency International považuje boj vlády proti korupci za nedostatečný

4. 1. 2011 - PRAHA [Econnect]

Vláda premiéra Nečase se sama označila za vládu boje proti korupci. Začátek roku je příležitostí k bilanci tohoto závazku po sedmi měsících fungování kabinetu. Uplynulých sedm měsíců přinesl z hlediska snižování míry korupce řadu pozitivních momentů, ale i řadu velmi vážných varování. Za pozitivní je třeba označit zvýšení počtu odhalených případů korupce na komunální úrovni (Znojmo, Kolín, Brno). Pozitivní je i zahájení očistných kroků na Ministerstvu obrany nebo vyvozování osobní odpovědnosti za špatné hospodaření na Ministerstvu kultury a Ministerstvu dopravy.

Na druhé straně se objevují i vážné hrozby efektivního boje s korupcí. Kauza spojená se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) nabídla nečekanou příležitost, aby politická reprezentace vyslala veřejnosti jasný signál, že podezření na korupci nebudou tolerována, i když se týkají nejvyšší politické úrovně. A také, že státní aparát je schopen na korupci efektivně reagovat a statečnému státnímu úředníkovi, který na korupci upozorní (a stane se tzv. „whistleblowerem“) se dostane podpory.

Reakce prezidenta, premiéra a řady čelních politiků na kauzu SFŽP však vyslala signál přesně opačný. V žádné z těchto reakcí se neobjevilo příkré odsouzení korupčního mechanismu, který se v tomto případě vyjevil (byť nebyl skutek dokonán). Neobjevila se podpora neohroženého úředníka, který sám těžko hledal způsob, jak se s korupčním nátlakem vypořádat. Čelní představitelé státu nedokázali na informaci o korupčním riziku vhodně reagovat a sami se dostali na hranu trestnosti jednání neohlášením trestného činu.

K tomu, aby se podobná blamáž neopakovala, je nutné přijmout systémové kroky. Transparency International doporučuje zejména:

a. Ještě před přípravou a přijetím zákona o státní službě přijmout manažerská opatření umožňující otevřenou personální politiku ve státní správě.
Znamená to obsazování vedoucích pozic ve státní správě výběrovými řízeními, jejichž klíčovým kritériem budou prokazatelné odborné a manažerské výsledky, a nikoli konexe s politiky. (Vzpomeňme na uveřejněné nahrávky, v nichž bývalý ministr životního prostředí Drobil vysvětluje, že vedení SFŽP obsazoval bez výběrových řízení). Dále přijmout opatření, aby k výměně vedoucích pracovníků docházelo pouze v případě prokazatelných pochybení, a nikoli automaticky se změnou vlády (viz výměna odborně kvalitního vedení SFŽP).

b. Zamezit posilování korupčního potenciálu odměňování ve veřejné správě založeném na vysokém podílu pohyblivé složky platu, v zahraničním srovnání neobvyklém. V tomto smyslu je třeba zásadně odmítnout návrhy na zrušení stropu osobního ohodnocení u platových tříd 13. a výše. Již stávající výši osobního příplatku dosahující až 100% tabulkového příjmu lze považovat za neadekvátně vysokou. Skutečnost, že bezprostřední nadřízený může ze dne na den rozhodnout až o polovině platu úředníka, neposiluje odhodlání státních zaměstnanců postavit se korupčním tlakům svých nadřízených.

Dále je potřeba velmi obezřetně využívat smluvních platů, které byly od ledna 2011 zavedeny. Jejich využívání by mělo být zcela transparentní. Jsou pochopitelné u některých náměstků ministrů, ale neměly by se stát odměnou pro různé „poradce na špinavou práci“. TIC bude smluvní platy ve státní správě sledovat.

c. Zprůhlednit financování politických stran.
Extrémně varující na kauze SFŽP je skutečnost, že část prostředků z předražených zakázek měla jít na financování ODS, což otevírá otázku funkčnosti systému kontroly financování politických stran. Jednou z cest zvyšování transparentnosti by měl být audit stran nezávisle jmenovaným auditorem.

TIC dále požaduje změnu dnešního nefunkčního systému kontroly výročních zpráv a seznamu darovacích smluv. Dnes se odevzdávají Poslanecké sněmovně a nezávislá kontrola zcela chybí. Zároveň navrhujeme, aby strany měly povinnost zřídit a vést tzv. transparentní účty, kde jsou vidět veškeré pohyby peněz. Za zvážení stojí též zavést finanční limity na výdaje volebních kampaní a zamyslet se nad způsobem kontroly tohoto pravidla.

d. Orientovat protikorupční strategii na proaktivní, manažerské úsilí o omezování korupce.

Protikorupční strategie připravovaná ministerstvem vnitra obsahuje řadu pozitivních a žádoucích opatření, jejich přijetí TIC v naprosté většině jednoznačně podporuje. Dobrá strategie však není jen souhrnem opatření, ale vytyčením cesty od stávající míry korupce k míře nižší. Implementace opatření, monitorování vývoje a politický tlak na plné využívání smyslu opatření je důležitější, než opatření sama. Je důležité zajistit účinnou vynutitelnost jednotlivých opatření a na to jsou potřeba finanční prostředky a odborně fundované lidské zdroje.

Transparency International ukončila k 31. 12. 2010 provozování linky 199 a věnuje se dále ochraně whistleblowerů

TIC představila pro rok 2011 vizi dalšího fungování protikorupční linky 199 cíleně zaměřené právě na tzv. whistleblowery, tj. oznamovatele zevnitř státní správy nebo jiné osoby, které jsou bezprostředními svědky korupčního jednání a které jsou schopny předložit relevantní důkazy. TIC ve své žádosti o dotaci kriticky zhodnotila dosavadní fungování linky, mj. poukazovala na to, že velká část podnětů směřovaných na linku 199 nemá vůbec korupční charakter a že je nutné změnit mediální prezentaci linky 199.
Ministerstvo vnitra tuto vizi TIC o dalším směřování linky 199 nepodpořilo a její provoz svěřilo od 1. ledna 2011 sdružení Oživení.

TIC bude svou vizi kontaktního whistleblowerského místa naplňovat v rámci projektu právní poradny. Naše právní poradenství směřuje k oslovení lidí, kteří byli korupcí přímo dotčeni, mají ke svým tvrzením podklady, avšak nevědí, na koho a jakou formou se s těmito informacemi obrátit, případně jak s nimi dále naložit. Zároveň naše právní poradna pružně reaguje na aktuální situaci a témata. V uplynulém roce lze vypíchnout aktivity související s komunálními volbami, a to jednak právní poradenství v městech, jejichž občané se pokoušeli o vyhlášení místního referenda, jednak spory o neplatnost voleb a o neplatnost hlasování, které probíhaly na několika místech a které mají svou dohru u Ústavního soudu (viz následující bod).

„Konkrétním výsledkem je sdělení obvinění bývalému starostovi Prahy 5 Jančíkovi na základě trestního oznámení podaného Transparency International. Bude stíhán pro zneužití pravomoci úřední osoby,“ říká David Ondráčka, ředitel TIC.

Whistlebloweři a další lidé dotčení korupčním jednáním se na TIC mohou obracet prostřednictvím e-mailu: poradna@transparency.cz nebo na nově zřízeném telefonním čísle 773 284 385.

Korupční praktiky při komunálních volbách

V souvislosti s konáním podzimních komunálních voleb roku 2010 byly na řadě míst České republiky zaznamenány případy obcházení zákona, které měly vliv na výsledky voleb do některých zastupitelstev obcí. Jednalo se jednak o nejrůznější formy tzv. nakupování hlasů a dále o ovlivňování výsledků voleb umělým navyšováním počtu voličů v některých obcích České republiky v době krátce předcházející konání voleb.

V současné době existují omezené právní nástroje, jak výše uvedené nežádoucí jevy potírat. Účelové navyšování počtu obyvatel obce krátce před volbami je dle názoru TIC obcházením zákona o volbách do zastupitelstev obcí a je i v přímém rozporu s Ústavou České republiky, která v článku 101 zaručuje územním samosprávným celkům právo na samosprávu, tedy autonomní způsob rozhodování územního celku o některých svých záležitostech.

Stejně tak Transparency International nesouhlasí s výrokem Krajského soudu v Ústí nad Labem, že pojetí voleb obchodně-tržním způsobem, spočívajícím v předání finanční odměny za příslib hlasování určitým způsobem, není jednáním, které by představovalo jakékoliv porušení zákona. Vzhledem k existující rozporuplné judikatuře v této oblasti, škodlivosti tohoto jevu na politickou kulturu a důvěryhodnost občanů v jejich volené zástupce se TIC rozhodla poskytnout právní zastoupení volebním kandidátům do zastupitelstva města Krupka v řízení u Ústavního soudu.

Veřejné jednání pléna Ústavního soudu ve věci voleb do zastupitelstva města Krupky se koná 5. ledna 2011 od 10:00. TIC bude tuto sobotu monitorovat průběh opakovaných voleb ve vybraných městech.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz