Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Místní úřady se otvírají službám interkulturních pracovníků

10.3.2015
PRAHA [SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)]
Autor: Kateřina Dederová, tel: 603839076

Již od roku 2011 mají cizinci možnost setkávat se na pražských odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra s novou profesí interkulturních pracovníků. Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, čímž současně podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti. Tyto služby vykonávají primárně migranti či osoby se zkušeností migrace a znalostí více jazyků a kultur.

Tato nová služba ovšem může mít v praxi mnohem širší uplatnění než jen na imigračních úřadech. Dle příkladu zemí EU s dlouhou migrační historií se i česká integrační politika pomalu přesouvá k podpoře vzájemného soužití a přijetí kulturní různorodosti a mezi její priority, zejména na lokální úrovni, se začíná řadit právě podpora služeb tlumočení, interkulturní asistence na úřadech a dalších veřejných institucích (školy, nemocnice, pošta atd.) pro migranty, vyjednávání a prevence konfliktů v komunitách a v sousedství. Příkladem za všechny může být nedávno přijatý strategický dokument Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců pro období 2014 – 2017.

Na nové směřování pražské integrační politiky zareagovala i nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), která se již v době tvorby integrační strategie hlavního města začala v rámci mezinárodního projektu Integration on the Ground – INTEGRO soustředit na propagaci a rozvoj služeb interkulturní práce v některých pražských lokalitách. „Projekt INTEGRO jako takový je zaměřen na posílení aktivního zapojení cizinců do veřejného života na lokální úrovni. Z naší praxe vnímáme potřebu a zájem cizinců lépe se orientovat ve svém bezprostředním okolí. Jejich povědomí o aktuálních možnostech je však mnohdy nedostatečné, stejně tak jako i pracovníkům městských úřadů zůstává řada aspektů života cizinců často skryta. Proto vidíme v profesi interkulturních pracovníků potenciál zlepšit komunikaci mezi oběma stranami, či potažmo přinést změnu přístupu k migrantům v rámci veřejných institucí. Navíc profese sama podle nás představuje jednu z ukázkových forem aktivní participace migrantů na veřejném životě v hostitelské společnosti,“ objasňuje záměry SIMI projektová koordinátorka Eva Čech Valentová.

Během roku 2014 tak SIMI oslovilo několik městských částí hl. m. Prahy s nabídkou bližší spolupráce na poli integrace cizinců. Ta se především týkala zavádění služeb interkulturní práce do struktur veřejných institucí působících v těchto městských částech a školení pro úředníky v oblasti interkulturní komunikace s cílem přispět ke zlepšení přístupu cizinců k veřejným službám v jejich lokalitách. Díky iniciativě SIMI se za státní správu doposud s interkulturní prací seznámily zejména úřady městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 5 a Praha 7 a některé jejich odbory, dále Finanční úřad pro Prahu 2, Nemocnice Motol, Pražská správa sociálního zabezpečení, Úřad práce pro hl. m. Prahu a další.

Propagace nové služby dále probíhala směrem k nevládním organizacím či sociálním službám na Praze 3 (např. Intervenční centrum Praha 3, Centrum sociálních služeb, Remedium, In Iustitia, Naděje, Pečovatelská služba Praha 3, rodinná centra, atd.). Přestože tyto organizace přicházejí do kontaktu s cizinci spíše ojediněle, vesměs přivítaly možnost asistence při jednáních s klienty migranty, ať již v podobě tlumočení či konzultací. Nejlépe se prozatím podařilo navázat spolupráci s Úřadem městské části Praha 3, což potvrzuje i Bc. Ivana Parobková z Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3: „O službu náš úřad projevil zájem na základě spolupráce s živnostenským odborem ÚMČ Praha 3, kam dochází hodně cizinců. Největší přínos služby spatřujeme v usnadnění komunikace a jednání mezi pracovníky úřadu a klienty – cizinci, především v odstranění jazykové bariéry a pak také v případném vysvětlení kontextu řešené situace, díky čemuž lze lépe předcházet zbytečným konfliktům či nedorozuměním mezi jednajícími stranami. Nejvíce by mohl služeb interkulturních pracovníků využít zmíněný odbor živnostenský, oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a také případně odbor matriční. Také bychom rádi nabídli tyto služby cizincům pro jednání s Úřadem práce ČR, jehož kontaktní pracoviště sídlí přímo v budově Městské části Praha 3.“

SIMI již teď nabízí osloveným subjektům možnost otestovat si službu přímo v praxi. Po dobu šesti měsíců od prosince 2014 do konce května 2015 je k dispozici pět interkulturních pracovnic, které mohou poskytovat asistenci úřadům, organizacím či migrantům v šesti jazycích (čeština, ruština, angličtina, ukrajinština, vietnamština a španělština). Všechny pracovnice úspěšně absolvovaly kvalifikační kurz pro interkulturní pracovníky, jenž pořádala v roce 2014 organizace InBáze (více na www.interkulturniprace.cz).

SIMI bude službu rozvíjet až do roku 2016 díky podpoře Fondu pro NNO z prostředků norských fondů, a to za úzké spolupráce s nedávno vzniklou Asociací pro interkulturní práci, která se věnuje rozvoji profese a dalšímu vzdělávání interkulturních pracovníků. „Za největší úspěch ovšem považujeme to, že díky našemu podnětu městská část Praha 3 zařadila službu interkulturní práce mezi klíčové aktivity svého integračního projektu, pro nějž žádala o dotaci u Ministerstva vnitra. Je to další krok k udržitelnému etablování nové profese na místních úřadech, poněvadž tato může být prospěšná nejenom pro migranty, ale také pro úředníky,“ míní Eva Čech Valentová ze SIMI. Obdobně smýšlí i Ivana Parobková z Prahy 3: „Největší úskalí zatím spatřujeme v navození důvěry a bezpečí při jednání a to z obou stran, tj. jak ze strany pracovníků úřadu, tak ze strany cizinců. Pracovníci úřadu by si měli být vědomi, že tato služba jim má práci usnadnit a nikoli ztížit.“

Skutečné přínosy nové služby prověří až praxe úřadů. Bude-li projekt Prahy 3 podpořen, služba interkulturní práce zde poběží v roce 2015 ve zkušebním provozu. „Teprve poté budeme moci zhodnotit, zda je služba pro Městskou část Praha 3 a její obyvatele přínosná. Domníváme se, že využití této služby závisí u místních samospráv na mnoha faktorech a ne příliš na dotčených úřednících, ale např. na politické vůli, na vyčlenění finančních prostředků, na aktivitách probíhajících na poli integrace cizinců apod. Z tohoto hlediska by bylo určitě přínosné oslovit politické vedení a přesvědčit o užitečnosti interkulturních pracovníků právě je, třeba i prostřednictvím vedoucích odborů. Potom by zde byla šance, aby se služba uchytila v praxi i dalších místních státních správ a samospráv”, soudí Ivana Parobková z ÚMČ Praha3 při otázce ohledně perspektiv nové služby.

Bližší informace o službě a kontaktní údaje na SIMI a jeho interkulturní pracovnice poskytují letáky, dostupné ve všech uvedených jazycích na www.migrace.com. Kontaktujte nás emailem na ip@refug.cz nebo na telefonu sociálního oddělení 605 253 994.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz