Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bioekonomika pro udržitelný rozvoj národního hospodářství

10.6.2022
Praha [NCA]
Autor: Ing. Jiří Herinek

Dne 24. 5. 2022 uspořádala Národní klastrová asociace (NCA) v Praze workshop v rámci projektu GoDanuBio za účasti zástupců bioekonomických iniciativ a oslovených ministerstev. Workshop navázal na již realizované regionální akce v Ostravě 15.3. a Českých Budějovicích 19.4. s tím, že se tentokrát zaměřil na společné hledání cesty pro zakotvení bioekonomiky do kompetencí relevantních resortů napříč hodnotovým řetězcem bioekonomiky.

Národní klastrová asociace naplnila ambice projektu GoDanuBio v oblasti začlenění bioekonomiky mezi klíčové sektory národního hospodářství v zemích Dunajského regionu uskutečněním posledního ze tří tzv. co-creation workshopů, který se konal 24. května 2022 v Praze. Cílem workshopu bylo osvětlit význam bioekonomiky, tj. ekonomiky založené na obnovitelných biologických zdrojích (OBZ), pro systémové budování post-ropné společnosti s využitím přístupu participativní governance, tedy zapojením všech zainteresovaných stran. Bioekonomika totiž zahrnuje jak produkci OBZ, což jsou všechny segmenty prvovýroby pod MZe (zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultura), tak konverzi těchto zdrojů a bioodpadů na produkty s přidanou hodnotou, jako jsou potraviny, krmiva, všechny výrobky na bázi OBZ a bioenergie s cílem snižování závislosti na fosilních zdrojích. Podpora těchto podnikatelských aktivit je doménou zpracovatelského průmyslu zastřešeného MPO. Využívání lokálních OBZ neboli biomasy pro výrobní či energetické účely vede k rozvoji regionů, tvorbě pracovních míst a zatraktivnění venkova pro mladé lidi, což je v oblasti zájmu MMR. Klíčové přínosy bioekonomiky, jako je snižování emisí a zmírňování klimatických změn, jsou v rámci cílů udržitelného rozvoje součástí gesce MŽP. A v neposlední řadě výzkum a vzdělávání v oborech bioekonomiky spadá do působnosti MŠMT.
O tom, jak se v jiných zemích EU řeší spolupráce jednotlivých resortů tak, aby mohla vyústit např. do tvorby a přijetí národní bioekonomické strategie, což je realita u zhruba 15 evropských zemí, se účastníci workshopu dozvěděli z prezentací zástupců stávajících bioekonomických iniciativ a českých partnerů v evropských bioekonomických projektech. Kromě NCA s projekty DanuBioValNet a GoDanuBio mezi ně patří Platforma pro bioekonomiku České republiky, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, která v projektu Power4Bio založila Jihočeský spolek pro bioekonomiku a zasadila se o zařazení domény „bioekonomika“ do krajské i národní RIS3 strategie, CEITEC s projektem CELEBio a Výzkumný ústav pícninářský s projektem BIOEASTsUP. Účastníci se také seznámili s aktivitami MZe v rámci realizace resortní Koncepce biohospodářství v ČR a možnostmi financování bioekonomických projektů z programu Horizont Evropa, které zprostředkovává Technologické centrum AV ČR.
Vzhledem k tomu, že bioekonomika jako oborová kompetence dosud nemá v ČR dostatečnou oporu v administrativě, není oficiálně začleněna do kompetence žádného resortu a její rozvoj není nijak koordinován, bylo řešení těchto „bioekonomických deficitů“ národní politiky české vlády předmětem panelové diskuze, do které přijali pozvání zástupci MPO, MMR, MŠMT, České akademie zemědělských věd a společnosti Nafigate Corporation, a.s. Výsledkem intenzivní debaty a brainstormingu, do kterého se zapojili všichni účastníci workshopu, byl návrh požádat Radu vlády pro udržitelný rozvoj, aby v rámci své struktury ustavila nový výbor nebo pracovní skupinu pro rozvoj bioekonomiky v ČR. Úkolem tohoto orgánu by byla právě koordinace zapojení všech souvisejících resortů do rozvoje bioekonomiky, provedení potřebných analýz a návrh vhodné vládní struktury pro implementaci bioekonomiky. Vzorem může být vedoucí partner projektu GoDanuBio, kterým je BIOPRO – Státní agentura pro bioekonomiku Bádenska-Württemberska.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz