Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Prohlášení k zásahu CzechTek

3. 8. 2005
[Senátor, organizátor, nájemce pozemku ad.] -


Nevydržíme všechno.

Policejní zásah proti tanečnímu festivalu Czech Tek v minulých dnech považujeme vedle útoku na nezávislost České televize o Vánocích 2000 za nejrozsáhlejší zneužití politické moci v polistopadové historii. Brutální, předem připravený, preventivní útok státu proti pokojné taneční párty je ohrožením základních svobod, generacemi vybojovaných a potvrzených listopadovou revolucí. Technoparty jsou dnes projevem subkultury, která představuje nenásilnou formu alternativního pohledu na naši společnost. Její výjimečnost spočívá mj. ve spontaneitě a v soběstačnosti. Nepotřebuje sponzory, záštity ani mediální partnery.

Úkolem státu dnes není zákony vykládat, ale dohlížet na jejich plnění. Moudrý stát tak s občany nebojuje, ale pomáhá jim. Policií vyprovokované násilné rozehnání občanů, kteří na technoparty přijeli výhradně za zábavou, po předchozích zkušenostech v mnohém ustoupili a svou akci zorganizovali zcela v souladu s platnými zákony České republiky, je tak protiústavní.

Policie ČR samotným zásahem, ministr vnitra František Bublan jeho nařízením a předseda vlády Jiří Paroubek jeho schválením překročili své pravomoci.

V případě policie nejde o náhodné selhání jednoho policisty. Potlačení této svobodné akce bylo pečlivě promyšleno, připravováno a exemplárně provedeno. Přestože policie disponuje oprávněním k užití takové síly v případě všeobecného ohrožení, skutková podstata tohoto činu zde nebyla naplněna. Nemíra, pýcha odznaku moci a především násilnost zásahu ze strany policie vedla v závěru k pošlapání lidské důstojnosti. Ta je pro nás daleko důležitější než mnoho polí a přístupových cest k nim. Ostatně vždy platí, že lépe, aby utekl jeden vrah, než aby byl zabit jediný nevinný.

Ministr vnitra nese za zásah přímou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že v jeho průběhu veřejnosti opakovaně lhal, ve snaze jej legitimizovat - a to jak v informování o tom, kdo zablokoval dálnici D5, tak v odvoláních se na obsah smlouvy o pronájmu pozemku, tak v jejím domnělém zrušení ze strany majitele - nelze inspekci ministerstva vnitra pod jeho vedením považovat za způsobilou k vyšetřování oprávněnosti postupu policie.

Předseda vlády přímo vyzval policisty k nesmlouvavému výkonu nařízení včetně nasazení vodních děl, slzného plynu a výhružky na místě přítomného obrněného transportéru. Svým jednáním se postavil proti občanům své země a ztratil mandát je reprezentovat.

POŽADUJEME

ustavení parlamentní vyšetřovací komise, která zaručí nezávislé prozkoumání útoku policie na občany ČR na technoparty Czech Tek 2005, a navrhne příslušné právní úpravy další útoky tohoto typu výslovně znemožňující. Bude mít přístup k veškerým vnitřním policejním informacím týkajícím se přípravy a průběhu zásahu.

VYZÝVÁME

ministerstvo vnitra k neprodlenému najití vhodného prostoru pro příští technoparty, které se budou v ČR konat - např. bývalý vojenský prostor Ralsko.

Jaromír Štětina, senátor za Stranu zelených
Daniela Matějková, posluchačka FAMU, autorka dokumentu Czech Tek 2005
Stanislav Penc, ochránce lidských práv
Václav Šroub, nájemce pozemku u Mlýnce, Czech Tek 2005
Jiří Kopal, Liga lidských práv
Konstantin Plesky, jednatel Italinvest, s.r.o., majitel pozemku Czech Tek 2005
David Čermák, organizátor protestních akcí v Praze, policejnistat.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Stanovisko Českého helsinského výboru k průběhu a důsledkům CzechTeku 2005
Český helsinský výbor zásadně odmítá argumenty některých vládních činitelů, kteří se snaží nepravdivými nebo právně nepodloženými tvrzeními legitimizovat tvrdý zásah pořádkových sil Policie ČR proti účastníkům hudební akce CzechTek 2005.

Uvedená hudební akce byla na rozdíl od minulosti realizována se souhlasem vlastníka pozemku. K tomuto místu vedla veřejně přístupná pozemní komunikace, navíc průchod okolními pozemky umožňuje zákon v rámci práva volného průchodu krajinou. I v případě několikatisícové účasti nelze riziko poškození okolních pozemků pokládat za závažné, neboť jejich travní porost byl již posečen a odklizen a vlastní akce jej (na rozdíl od následné policejní aktivity) nemohla vážněji poškodit. Účastníci akce nijak neohrožovali - na rozdíl od ozbrojených zásahových sil - bezpečnost, zdraví a životy osob, ani majetek, přijeli se bavit na pořadateli akce určené místo. Jestliže byla podána trestní oznámení v souvislosti s jejich příjezdem a hudební produkcí (pro trestný čin poškozování cizí věci takto početnou skupinou osob apod.), nelze jimi zdůvodňovat realizaci zásahu daného rozsahu a intenzity.

Při samotném zásahu navíc docházelo dle četných očitých svědectví i audiovizuálních záznamů k závažnému porušování služebních povinností ze strany jednotlivých policistů. To, že někteří příslušníci zásahových jednotek měli v průběhu zásahu zakrytá služební čísla – což nasvědčuje tomu, že byli již předem připraveni na vědomé protiprávní jednání vůči účastníkům akce (jež mělo mj. podobu vhazování slzotvorných granátů do obsazených vozidel, bití bezbranných lidí včetně žen a dětí, zcela neoprávněné a naprosto nesmyslné užívání nabitých střelných zbraní) – zjevně motivováni snahou o snížení rizika následné identifikace při případném vyhodnocování zásahu příslušnými orgány, jakož i další excesy je třeba pokládat za důvod k důkladnému prošetření celého průběhu zásahu. Tím by se měla zabývat nejen inspekce ministra vnitra, ale zejména příslušné státní zastupitelství jako skutečně nezávislá kontrolní instituce. Státní zastupitelství tak navíc využije v souvislosti se zásahem svých skutečných zákonných pravomocí, neboť s ním nemá jinak naprosto nic společného (jak bylo veřejnosti během víkendu lživě podsouváno).

Navíc zde máme co do činění s jevem, jenž je rovněž neslučitelný s demokracií, a sice s diskriminací určitých skupin v tom smyslu, že policie přistupuje vůči veřejným aktivitám různých skupin zcela nerovným způsobem – srovnejme např. postup vůči různým produkcím a srazům neonacistů s postupem vůči CzechTek 2005. Je nutno si klást otázku, proč tomu tak je.

Několik týdnů předem připravovaný zásah nebyl dle názoru ČHV navíc ničím jiným než účelovou demonstrací síly, která směřovala k zastrašení těch občanů a osob, kteří projevili chuť účastnit se dané akce. Tato demonstrace síly měla patrně určitým vládním činitelům pomoci získat sympatie té části obyvatelstva, která se staví rezervovaně nebo odmítavě k pořádání podobných happeningů.

Jak zásah pořádkových sil, tak následné projevy předsedy vlády a dalších odpovědných činitelů ukazují, jak slabá může demokracie být, jak účelové zneužití práva v kombinaci s populistickou propagandou může strhnout odpovědné policejní složky k tak brutálnímu chování vůči vlastnímu civilnímu obyvatelstvu. Za tuto ostrou konfrontaci Policie ČR a části mladé generace provázenou zvýšením napětí ve společnosti dle názoru ČHV plně odpovídá vláda a v první řadě její předseda. ČHV proto zcela jednoznačně považuje další setrvání ministra vnitra i předsedy vlády ve funkcích za lidsky zcela neudržitelné. Oba jmenovaní činitelé nesou osobní odpovědnost jednak za mezinárodní ostudu ČR, jednak za velmi vážné pošpinění jména policie. Ještě nebezpečnější na celé události je, že v podstatě vůbec nešlo o ochranu soukromého majetku (několika hektarů travních porostů), ale především o ukázku síly a autority jmenovaných osob.

Následná prohlášení předsedy vlády o nutnosti (zcela účelového) přehodnocení úpravy shromažďovacího práva a dalších zákonů, nelze zařadit jinam než mezi tzv. „štěpánovštinu“ posledních let komunistické totality. Důsledky tachovské akce jsou však v porovnání s komunistickými zásahy proti demonstracím v roce 1988 a 1989 co do počtu zraněných ještě závažnější. Je to především proto, že od totalitního státu lze celkem očekávat, že v zájmu udržení většinového mocenského podílu bude utlačovat všechny menšinové proudy a skupiny, zatímco základem a pilířem demokratického právního státu je naopak právě při vědomí vlády většiny úcta a respekt k právům menšinových uskupení a myšlenek. Absence takové úcty a respektu, jak ji prokázala policie, ale zejména politické vedení státu (nepřípustné zásahy předsedy vlády do řízení výkonu policejní služby), pak nutně musí v každém občanovi této země vyvolávat otázku – žiji ještě v právním státě?

Snaží-li se politické vedení státu za účelem udržení moci plýtvat jinde tolik potřebnými a prospěšnými finančními prostředky, riskovat značné škody na zdraví či na majetku svých občanů i návštěvníků ze zahraničí, hodlá-li ničit jméno policie, pak není možné pro její naprostou nekompetentnost žádat nic jiného, než její okamžité odstoupení ze všech ústavních funkcí. ČHV nabádá každého občana, aby si uvědomil, že oběťmi policejního zásahu nejsou žádní „nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony“ (jak tvrdí předseda vlády ve svém článku v Lidových novinách ze dne 2. 8. 2005, jenž svým obsahem budí důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 198a trestního zákona - podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod ), ale vesměs mladí lidé a česká policie jako celek.

Každá totalita začíná eliminací nějaké minority. Jen v uplynulém století jsme podobných případů zažili více – od 30. let 20. století to byli Židé, Romové, po druhé světové válce podnikatelé, sedláci, umělci, inteligence, studenti, v 70. letech každý, kdo se beze slova nepodrobil režimu, muži s příliš dlouhými vlasy, lidé poslouchající divnou – rockovou - hudbu, a dnes - příznivci techna - a kdo po nich? Podstata se nemění a budeme-li v demokratické společnosti a právním státě bez hlesu tolerovat to, že určitá menšina je vytlačována ze společnosti přes její okraj, jednoho dne se probudíme bez demokracie a bez právního státu, a bude to i naší vinou. Je neocenitelnou výsadou demokracie, že každý může v tomto směru svobodně a nahlas rozhodnout o svém budoucím štěstí.

PhDr. Hana Havelková, předsedkyně ČHV
JUDr. Daniela Světlíková, členka předsednictva ČHV
Mgr. Jana Chržová, výkonná ředitelka ČHV
Výzva pro všechny účastníky CzechTeku 2005
1) vyzýváme účastníky, kteří byli zraněni, aby si nechali vystavit lékařské zprávy, udělali kopie a ty pak přinesli do PRESS CENTRA na adresu Tachovské náměstí 3, Praha 3 - Žižkov

2) Vyzýváme účastníky, aby se přihlásili jako svědci se svědectvím, je potřeba sestavit co nejobsáhlejší seznamy svědků ze strany účastníků, přihlaste se na adrese PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

3) Pokud byl někdo svědkem policejního protizákonného jednání tak je potřeba, aby o tomto podal svědectví na policii, popřípadě podal trestní oznámení či podnět k prošetření na Inspekci MVČR. O tomto podání je nutné si nechat vystavit kopii protokolu a tu pak zanést na adresu PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov

4) Je NUTNÉ vyšetřit další závažná porušení zákona či ústavou zaručených práv ohledně Czechtekku 2005 (použití vojenských prostředků proti civilistům, použití "rušiček" mobilů, střílení psů účastníků, zmizení některých zahraničních účastníků, požití střelných zbraní příslušníky Policie ČR atd.) Pokud máte JAKÉKOLIV INFORMACE o těchto záležitostech, přihlašte se CO NEJDŘÍVE- tyto informace jsou naprosto prioritní - podávejte je buď osobně na adresu PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

5) Podepisujte petice, pokračujte v POKLIDNÝCH PROTESTECH a nenechte celou věc vyšumět. Informujte pravdivě své rodiče, známé, kolemjdoucí,.. Zkrátka kohokoliv, kdo projeví zájem o informace. Tiskněte materiály, distribuuejte je, oslovujte další potenciální účastníky Cztekku, kteří např.nemají přístup na internet aby postupovali dle této výzvy.

6) Sbírejte vyjádření a dopisy ohledně Czechtekku 2005 co vám přijdou mailem či na které narazíte na internetu a posílejte všechno na jedno konkrétní místo- do PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz. (např. dopis od Evropských demokratů, vyjádření Českého helsinskýho výboru, dopisy od různých občanských sdružení, které nás podporují.atd.).

7) Posílejte fotografie, videa, vaše osobní svědectví,. zkrátka cokoliv, co pomůže objasnit trestnou činnost policistů. Pokud znáte, máte známé, příbuzné, rodiče nebo přátele u policie ČR, pokuste se od nich zjistit co nejvíc informací ohledně rozkazů, které předcházeli nebo následovali akci Czechtekk 2005. Vše posílejte do PRESS CENTRA - Tachovské náměstí 3, Praha 3- Žižkov, nebo na email: stepan@lucca.cz

Všechno posílejte či noste osobně do Press Centra na adresu Tachovské náměstí 3, Praha 3, Žižkov,
kontaktní osoba: Štěpán Dlouhý, stepan@lucca.cz, tel.: 736 684 490

NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, TEĎ JE POTŘEBA VŠECHNO PROKÁZAT. MY JSME TAM BYLI A VŠECHNO VIDĚLI, ALE OBYČEJNÍ LIDÉ NE !!! TEĎ BUDE SNAHOU STÁTNÍHO APARÁTU A POLICIE VŠECHNO ZAMÉST POD KOBEREC. MUSÍ SE ZDOKUMENTOVAT A UKÁZAT JAK TO OPRAVDU BYLO !!!
Mezinárodní sekretariát Amnesty International se obrátil na vládu ČR kvůli policejnímu zásahu vůči účastníkům CzechTeku 2005
Mezinárodní sekretariát Amnesty International (AI) sídlící v Londýně dnes písemně sdělil předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi a ministrovi vnitra ČR Františku Bublanovi své znepokojení nad zásahem policie ČR vůči účastníkům technoparty CzechTek 2005.

AI má zásadní výhrady k použití policejní síly vůči účastníkům akce, jejímž cílem nebylo vyvolávání nepokojů. „AI by od Vás ráda obdržela informace o preventivních opatřeních, která policie učinila před tím, než použila sílu vůči lidem shromážděným na poli poblíž obce Mlýnec,“ napsala ředitelka evropského programu AI Nicola Duckworth. AI také vyzvala vládu ČR, aby zahájila otevřené a nezávislé vyšetřování tohoto zásahu, které se bude zabývat přiměřeností a nezbytností policejního postupu a jeho souladu s mezinárodními standardy.

„AI je obzvlášť znepokojena skutečností, že v ČR zcela chybí nestranný mechanismus pro šetření stížností na postup policie, který by byl nezávislý na Ministerstvu vnitra ČR,“ uvádí Nicola Duckworth. Organizace také představitele ČR upozornila, že v minulosti byly případy policejního násilí vyšetřovány jen zřídka a nedostatečně.

Nemůžeme akceptovat násilí jako preventivní ochranu majetku. „Stát, kterému opravdu záleží na dodržování práv svých občanů, sáhne k užití policejní síly jen v nevyhnutelném případě a po důkladném zvážení všech faktorů a rizik. Nepřiměřené použití donucovacích prostředků vůči civilistům není přijatelné za žádných podmínek,“ tvrdí AI.

Tato kritika policejního zásahu vychází z londýnské centrály mezinárodní organizace. Pobočka Amnesty International, která působí v České republice, se zdržela komentování situace ve vlastní zemi. Důvodem bylo především úsilí zabránit předpojatému hodnocení – principem, kterým se AI řídí, je nestrannost.

Další informace podá:
Eva Dobrovolná
tisková mluvčí Amnesty International ČR
tel.: +420 224 946 993, +420 775 115 344
e-mail: press@amnesty.cz
Tiskové prohlášení organizátorů protestů proti brutálnímu zásahu policie při CzechTeku 2005 k usnesení Senátu a k zítřejší demonstraci v Praze
Organizátoři protestů proti brutálnímu zásahu policie na CzechTeku 2005 děkují Senátu

Organizátoři protestů proti brutálnímu zásahu policie na CzechTeku 2005 souhlasí s dnešním usnesením Senátu Parlamentu ČR, podle nějž byl zásah nepřiměřený a neodpovídal situaci. Senát dále žádá o jeho urychlené a důkladné vyšetření.

Dnes se také objevila nová očitá svědectví dokumentující policejní brutalitu i velmi daleko mimo plochu, kde festival probíhal.

Sobotní shromáždění bude největší demonstrací proti policejnímu násilí od listopadu 1989

Zítra v 15.00 začne na Letenské pláni v Praze patrně největší demonstrace proti policejnímu násilí od roku 1989. Je důležité zdůraznit, že se nejedná o akci na podporu CzechTeku, pořadatelům jde čistě o vyšetření oprávněnosti policejní akce, policejního násilí a následné vyvození politické zodpovědnosti ministra vnitra Bublana a premiéra Paroubka.

---------------------------------------------
Úklid louky poblíž obce Újezd pod Přimdou je v plném proudu

Podle informací programu ČT 24 je již prakticky až na zanedbatelné části uklizena.

Účastníci CzechTeku 2005 se v pravidelných intervalech sjíždějí k odvozu odpadků na nejbližší skládku komunálního odpadu. Brigádníky podpořili také členové místního mysliveckého spolku a na nedělní dopoledne vyzvali ke generálnímu úklidu všechny sympatizanty, včetně policie. "Uklidit louku během několika dnů není vůbec žádný problém," souhlasí návštěvníci
festivalu. "Horší to bude se střepy, které jsou rozesety po celém okolí kvůli zásahu policie. Proto by si je měli přijet uklidit sami příslušníci, kteří proti účastníkům zakročili" říkají místní. Těžkooděnci během zásahu většinu skleněných lahví rozbíjeli tonfami, aby je po nich bránící se tanečníci nemohli házet. "Rádi bychom zajistili speciální vysavače, ale vzhledem k jejich ceně si to nemůžeme dovolit. Proto hledáme vhodného sponzora," doplnili organizátoři úklidu. Pokud by některá firma zapůjčila vysavač, kontaktujte organizátory protestních a pietních akcí na www.policejnístat.cz.

---------------------------------------------
Jaromír Nohavica - Už zase bijou děti

Už zase bijou děti plastikovými kyji
už zase vzduchem letí slova o anarchii
a jako v listopadu z oblohy padá voda
a s obrněnci vzadu klopýtá nesvoboda

Mám jenom holé ruce a tluču na bubínek
rytmus, jímž klepe srdce bolavé od vzpomínek
už zase se mi vrací zarostlé lesní stezky
přejetí vlakem ptáci a prázdné esemesky

Z ulice do pokoje zní píseň obehraná
neptej se lásko moje, komu teď zvoní hrana
ta hrana zvoní tobě, nad loukou plnou smetí
v téhleté divné době, kdy zase bijou děti

Kdy zase bijou děti, kdy zase bijou děti, kdy zase bijou děti...

Liga lidských práv ostře odsuzuje nezákonný policejní zásah na CzechTeku
- Vyzývá ministra Bublana k okamžitému odstoupení.

Na základě informací získaných z médií i od přímých účastníků akce v Mlýnci pod Přimdou v západních Čechách vyjadřuje Liga lidských práv svůj ostrý nesouhlas s brutálním zásahem policie.

Policie omezila v demokratickém státě zcela nepřijatelným způsobem práva zaručená občanům Listinou základních práv a svobod (1).

1. Bez právního důvodu omezovala na veřejných komunikacích svobodu pohybu osobám, které se po nich pokojně pohybovaly.

2. Protiprávně a hrubým způsobem jako orgán veřejné moci narušila soukromoprávní vztah mezi pronajímatelem pozemku a organizátory taneční party. Tím zmařila účel uzavřené nájemní smlouvy a způsobila újmu oběma smluvním stranám.

3. Nezákonným zatarasením přístupu na právoplatně pronajatý pozemek uměle vyhrotila situaci. Situace tak logicky musela dospět v některých případech k násilným střetům.

4. Použila vzhledem k situaci naprosto neadekvátní prostředky, když během zásahu zranila několik desítek osob.

Na rozdíl od organizátorů akce, kteří si po problémech v minulém roce v dobré víře pronajali pozemek a tím prokázali snahu vyhovět požadavkům zákona, se policie z nepochopitelných a nepřijatelných důvodů rozhodla nad zákony postavit. Policie v právním státě nemůže presumovat protiprávní chování účastníků soukromé akce.

Liga lidských práv vyzývá ministra vnitra Františka Bublana, aby vzhledem k naprosto nepřiměřenému a protiprávnímu zásahu ze strany policie uznal svojí zodpovědnost a okamžitě odstoupil.

Dále požaduje potrestání všech policistů, kteří nesou za nezákonný zásah odpovědnost, a odškodnění všech jeho obětí. Liga lidských práv doporučuje všem obětem policejní brutality, aby se co nejdříve spojily s dalšími svědky, nechaly se prohlédnout lékařem a vyžádali si lékařské potvrzení. Oběti nezákonného postupu policie, které chtějí podat na její postup trestní oznámení, se mohou obracet na právníky Ligy na telefonním čísle 608 719 535 nebo e-mailu brno@llp.cz.

Poznámka:
1) Demokratický právní stát, stejně jako text české Listina základních práv a svobod, stojí na primátu občana nad státem. Podle názoru Ligy lidských práv došlo ze strany policie k porušení následujících ustanovení Listiny základních práv a svobod: Čl. 2 odst. 2 stanoví, že „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Čl. 2 odst. 3 uvádí, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Podle čl. 3 odst. 3 „nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ Podle čl. 7 odst. 1 je „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“, čl. 7 odst. 2 stanoví, že „nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Čl. 10 odst. 2 „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého … života.“ Podle čl. 11 odst. 4 „…nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ (splněny musí být všechny tři uvedené podmínky – veřejný zájem, opora v zákoně a přiznání náhrady) a podle čl.14 odst. 1 „svoboda pohybu … je zaručena“.
Vyjádření organizátorů iniciativy Policejnistat.cz k dopisu prezidenta republiky ministru vnitra Františku Bublanovi
Organizátoři iniciativy Policejnistat.cz se ztotožňují s dnešním dopisem prezidenta republiky prof. Václava Klause panu ministru vnitra Františku Bublanovi. Sdílíme názor pana prezidenta, že se v žádném případě nejedná o kauzu politickou, natož pak kulturní či společenskou, nýbrž o jasné překročení pravomocí a porušení zákona ze strany policie.

Skutečnost, že policie ani po týdnu není schopna zákrok věcně obhájit nás ujišťuje v přesvědčení, že zákrok jako takový byl od začátku neodůvodněný a protiprávní a to i když odhlédneme od konkrétních selhání zasahujících policistů. Stále trváme splnění našich čtyř jasných a legitimních požadavků.

* Požadujeme, aby policie sdělila, kdo rozhodl o překročení pravomocí policie a překročení §6 zákona o policii a zabránil tak pronajímateli louky panu Václavu Šroubovi a jeho hostům ve vstupu na jeho řádně pronajatý pozemek, přestože se prokazoval řádně notářsky ověřenou smlouvou.

* Žádáme, aby policie sdělila, kdo a na základě jakého paragrafu zákona o policii rozhodl brutálně vytlačit lidi z pozemků, na kterých se legálně nacházeli a které byly řádně pronajaty, což dokládá notářsky ověřená smlouva s majitelem pozemku, kterou měla policie v době zásahu k dispozici.

* Požadujeme ustavení parlamentní vyšetřovací komise za účasti veřejných osobností, která zaručí nezávislé prozkoumání útoku policie na účastníky technoparty Czech Tek 2005. Chceme aby tato komise získala přístup k veškerým vnitřním policejním informacím týkajícím se přípravy a průběhu zásahu.

* Žádáme vládu ČR, aby co nejdříve vyjádřila jednoznačný postoj k oprávněnosti, legálnosti a průběhu policejního útoku.

Jsme ochotni kdykoliv zahájit jednání se zástupcem vlády, mimo pánů Paroubka a Bublana...

Děkuji za vaši pozornost,

David Čermák
www.policejnistat.cz
Dopis prezidenta republiky Václava Klause ministru vnitra Františku Bublanovi | Václav Klaus

Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky Václava Klause ministru vnitra Františku Bublanovi

Dokumenty, 8. 8. 2005

Vážený pane ministře,

před týdnem, dne 1. srpna 2005, jsem ve svém prohlášení k událostem spojeným s policejním zásahem proti účastníkům Technoparty v západních Čechách řekl, že budu od vlády „požadovat vysvětlení, proč k této formě policejního zásahu došlo“. Uplynul týden, a já vysvětlení tohoto typu nadále postrádám.

Chtěl bych předeslat, že mi nešlo a nejde ani o diskusi užitečnosti či neužitečnosti „subkultury technařů v dnešní cynické době“, ani o úsilí jednotlivých politických stran v naší zemi získat na této nešťastné události politické body. Stejně tak mi nejde o polemiku s pokusem rozmělnit, zrelativizovat či odsunout problém a odvést pozornost od podstaty věci tím, že bude hledán nějaký nový zákon, který by tyto věci řešil jinak. Není pravda, že dnešní legislativa (a další předpisy) musely vyústit v to, co se před deseti dny stalo. Stejně tak považuji za nepřijatelné pokoušet se převést problém pouze na hledání konkrétních viníků jednotlivých excesů, ke kterým při zásahu na místě došlo.

Vracím se ke svému požadavku z minulého týdne, tedy k dotazu na „formu policejního zásahu“, na jeho zadání, organizaci a provedení. Nic z toho nepovažuji já, a spolu se mnou velká část veřejnosti naší země, za adekvátní. Mělo Ministerstvo vnitra a Policie České republiky odůvodněnou obavu z tak zásadního ohrožení našeho politického systému, veřejného pořádku, životů občanů či majetkových škod mimořádného rozsahu, aby muselo dojít k zásahu tohoto typu a s těmi projevy policejního násilí, o kterých jsem byl informován?

Tato moje zásadní otázka zůstává a v žádném případě nebude zodpovězena eventuálním potrestáním některých policistů za jednotlivosti, které trest evidentně vyžadují. Proto Vás žádám o odpověď systémového či koncepčního typu.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 8. srpna 2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu
Otevřený dopis prezidentu republiky v souvislosti s CzechTekem
Vážený pane prezidente,

Nechceme uvěřit tomu, že Česká republika je policejní stát. Uběhl už týden od brutálního zásahu police proti účastníkům festivalu CzechTek a zatím jsme stále nedostali od premiéra Jiřího Paroubka ani ministra Františka Bublana relevantní odpověď na žádnou z níže uvedených otázek.

Žádáme Vás: otestujte, prosím, spolu s námi, občany této země, zda žijeme v právním nebo policejním státě. Podejte na Ministerstvo vnitra ČR stejně jako my - občané České republiky - žádost o sdělení informací v tomto znění:

Věc: Žádost o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ukončením festivalu Czechtek 2005 brutálním policejním zákrokem dne 30. července 2005 u obce Mlýnec se Policie ČR zcela zjevně dopustila porušení několika právních předpisů, jimiž se musí při své činnosti řídit. Na základě této skutečnosti proto podávám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tuto žádost o poskytnutí následujících informací:

1) Které ustanovení jakého právního předpisu dovoluje příslušníkům Policie ČR vstupovat na soukromý pozemek bez úředního povolení?

2) Které ustanovení jakého právního předpisu umožňuje vyhánět fyzické osoby ze soukromého pozemku, na kterém tyto fyzické osoby pobývají se souhlasem majitele pozemku?

3) Jak je možné, že Policie uvádí nepravdivé skutečnosti? V pátek dne 29. července 2005 uvedla Policie ČR, že majitel předmětného pozemku (pozemek p.č. 919/13, 919/14, 919/115, 919/16, 919/17, 919/18, 919/ 19, 919/20, 919/21, 919/22, 919/23, 919/24, 919/25 v k.ú. Mlýnec u Přimdy, zapsaných na LV č. 109, které jsou ve výlučném vlastnictví společnosti
ITALINVEST, s.r.o.), resp. jednatel společnosti ITALINVEST p. C. Plesky odvolal svůj souhlas s konáním akce na jeho pozemku. Sám majitel pozemku však následující den v televizním zpravodajství výslovně uvedl, že žádný souhlas neodvolal. Žádám tedy o sdělení informace, kdo a na základě kterého ustanovení zákona rozhoduje o šíření nepravdivých informací, které záměrně zkreslují celou situaci a současně žádám, aby mi byla sdělena informace, na základě kterého ustanovení jakého právního předpisu má Policie ČR povoleno uvádět nepravdivé skutečnosti.

4) V souvislosti s výše uvedeným bodem 3 očekávám informaci, zda za nepravdivá tvrzení bude vyvozena osobní odpovědnost osob, které tyto informace vypustily na veřejnost. Není dle mého názoru možné, aby Policie ČR sdělovala svým občanům nepravdivá tvrzení, neboť se jedná o organizaci, jež je financována ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků a jako taková je tedy svým občanům odpovědná. V právním státě není možné, aby státní orgány, potažmo policie, sdělovaly občanům nepravdivé informace.

5) Žádám dále jakožto daňový poplatník o vyčíslení celkových nákladů Policie ČR v souvislosti se zásahem Policie ČR ve dnech 29. července 2005, 30. července 2005 a 31.července 2005 u obce Mlýnec u Přimdy v souvislosti s ukončením akce Czechtek 2005. Pouze připomínám, že jakožto daňový poplatník a tedy osoba spolufinancující operace Policie ČR očekávám, že bude utracená částka a její výše objektivně zdůvodněna a dána do souvislosti s hrozící škodou, jejímuž vzniku Policie ČR svým zásahem zabránila.

Pevně věříme, že se Vám, prezidentovi republiky, stejně jako nám a dalším občanům, kteří žádost podávají prostřednictvím http://zadost.mrkew.net/ dostane na tyto otázky jasných odpovědí.

David Čermák
Pavel Kubů
Daniela Matějková
Pavel Eichler
Štěpán Marek
Nikola Gedeonová
Štěpán Dlouhý
Jan Němec
Související odkazy
  • Policejnistat.cz
  • Související články

    -

    Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
    Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
    Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz