Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Prezident Václav Havel podpořil občanské aktivity na Broumovsku

19.8.2001
BROUMOV [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Autor: kulda@dobrovolnici.cz

Prezident republiky Václav Havel poctil dne 14. srpna 2001 svou návštěvou občanské iniciativy na Broumovsku a podpořil tak program Oživení Broumovska. Návštěva byla významnou možností jak seznámit prezidenta s konkrétními výsledky přes čtyři roky trvajícího úsilí o obnovu krajiny, o rozvoj občanského a kulturního života v regionu, obnovu tradic i uplatnění životních alternativ. Cesta prezidenta souvisí s jeho dlouhotrvajícím zájmem o téma krajiny, venkovského prostoru a jejich využívání. Šlo o návštěvu zaměřenou výhradně na konkrétní otázky občanské společnosti a trvale udržitelného života přímo v centru občanského dění. Cílem organizátorů bylo seznámit pana prezidenta s nemalými pozitivními změnami, které se na Broumovsku odehrály, a požádat jej o udržení a případně zvětšení politického a právního prostoru pro činnost občanských iniciativ.
Návštěva prezidenta republiky na Broumovsku začala v dopoledních hodinách u kaple Hvězda v národní přírodní rezervaci Broumovské stěny. Pana prezidenta přivítali zástupci občanských sdružení TUŽ se, Broumovsko!, Collegium pro arte antiqua a Sdružení dobrovolných aktivit INEX. První kroky pana prezidenta vedly na vyhlídku do Broumovské kotliny, kde s předsedou sdružení TUŽ se, Broumovsko! Janem Piňosem pan prezident hovořil o historii osídlení krajiny a o složitě se navracející rovnováze mezi člověkem a přírodou.
V chatě Hvězda poté proběhlo neformální seznámení s programem Oživení Broumovska, který získal první místo v soutěži nadace Sasakawa o ekologický projekt roku. Program představil Jan Piňos, Petr Bergmann (TUŽ se, Broumovsko!), Mojmír Poláček (Collegium pro arte antiqua), Petr Kulíšek (Sdružení dobrovolných aktivit INEX) a Ivan Dejmal (hlavní organizátor konference Tvář naší země – krajina domova).
Z diskuse vyplynulo, že občanské aktivity na Broumovsku jsou ojedinělým fenoménem, který v sobě spojuje jednak obnovu tradičních kulturních hodnot, jednak kulturní proudy nové. Ojedinělost spočívá i v tom, že v České republice se nikde jinde takovéto aktivity nevyskytují, v Evropě jen ojediněle. Velkou částí se na nich podílejí dobrovolníci, kteří jsou zároveň zapojeni i profesionálně jako úředníci státní správy, podnikatelé, lékaři, představitelé samosprávy apod., mají tedy dvojí odpovědnost – svoji profesní a zodpovědnost dobrovolnou, občanskou.
Druhá část diskuse pokračovala již za účasti širšího okruhu příznivců programu Oživení Broumovska, starostů, učitelů, podnikatelů apod. Klíčovým tématem byl rozdíl v pohledu občanských sdružení a v pohledu představitelů samospráv na lidský versus materiální rozměr obnovy Broumovska i venkova obecně.

Ředitel akciové společnosti VEBA, Josef Novák, upozornil v diskusi na to, že dělící čára mezi materiálními a nemateriálními potřebami regionu neleží v institucích, ale v člověku samotném. „Vykročení je dobré, projekty občanských iniciativ přinesly v krátké době spoustu výsledků, ale myslím si, že je to běh na dlouhou trať a zajímalo by mě, jestli nasazené tempo je trvale udržitelné,“ upozornil Novák.
Božena Danihelová z iniciativy Začít spolu, která v diskusi zastupovala především zájmy broumovských Romů, zdůraznila, že základní potřebou pro jejich působení nejsou finance, ale „…zcela základní je to, že jsme dostali zelenou.“

Dalším bodem programu byla procházka po katastru obce Křinice, během které se pan prezident seznámil s projektem Obnovy historických cest na Broumovsku a poseděl u jednoho z křížů nedávno renovovaných právě v rámci tohoto projektu. Návštěvu Křinic pan prezident zakončil zastavením u „Brány času“. Podle autora tohoto moderního sochařského díla, Petra Honzátka, je Brána předělem, který tvoří novou kvalitu v krajině. „Našel jsem místo mezi vodami a bránu umístil tak, aby její osa směřovala k broumovskému klášteru. Runy okolo brány jsou poctou národu, který tuto krajinu osídlil, i současné snaze o její obnovu,“ řekl Honzátko. Česko-německou vzájemnost podtrhl svou přítomností pan Erich Ansorge, rodák z Křinic, žijící v Bavorsku, který systematicky podporuje obnovu památek i kulturního života v obci.

Po příjezdu do Broumova navštívil pan prezident v doprovodu nejvyššího představitele benediktinského řádu převora Prokopa Petra Siostrzonka broumovský klášter a klášterní kostel sv. Vojtěcha, po staletí duchovní, kulturní a správní centrum Broumovska. Právě odkaz Benediktinů, kteří v minulosti dokázali využít potenciálu a bohatství krajiny a udržet svoje aktivity v harmonii s přírodou, se stal inspirací mnoha současných projektů místních občanských sdružení i výzvou do budoucnosti.

Po návštěvě broumovského kláštera následovala prohlídka nově vznikajícího kulturního a společenského střediska v budově bývalého pivovaru v Broumově. Prezident zde shlédl výstavu českých, německých a polských výtvarníků Criss/Cross, navštívil divadelní dílnu Halky Třešňákové a Birgitte Wieger a seznámil se s návrhy studentů architektury na rekonstrukci zchátralé budovy pivovaru. Ocenil zejména mezinárodní rozměr a příhraniční spolupráci s Polskem, spolupráci s německou kulturní scénou a otevřenost prostoru pro amatérskou a experimentální tvorbu. Zajímal se o financování projektu a o jeho perspektivu, stejně tak jako o úzkou spolupráci s místním úřadem práce na vytváření pracovních příležitostí pro těžko zaměstnatelné a nezaměstnané. Zástupci občanských sdružení zdůraznili, že projekt se uskutečňuje také díky podpoře města Broumova, jakožto vlastníka objektu, a místní podnikatelské sféry v čele s generálním sponzorem textilními závody VEBA, a.s.

Důležitým bodem programu bylo setkání prezidenta s aktivisty a dobrovolníky programu Oživení Broumovska. Padesát mladých lidí diskutovalo o roli občanské společnosti v politice, o rizicích technokratického způsobu vlády, centralizace, o útocích některých politiků na existující právní rámec pro činnost občanských sdružení, o roli médií nebo o rovnováze materiálního a duchovního rozměru života jedince a společnosti. Podle pana prezidenta žijeme v civilizaci, která je svou povahou ateistická a proto je zapotřebí ve zvýšené míře zdůrazňovat pól reflexe, pokory a respektu k přírodě.
Václav Havel mimo jiné připomněl, v čem je smysl občanské společnosti: „Občanská společnost je garantem demokratického systému, naplňující jednu ze základních potřeb člověka, potřebu sdružovat se. Dále umožňuje pluralitním, decentralizovaným způsobem pečovat o veřejné statky a plnit veřejný zájem. Jak se ukazuje tady na Broumovsku, tím, kdo nejlépe pečuje o tvář naší země, o podobu naší krajiny, o její estetickou tvář, kdo projevuje pokoru a jakousi úctu k půdě, jsou spontánní občanské iniciativy.“ Pan prezident dále ocenil postupně se rozvíjející spolupráci s volenou samosprávou a se státní správou. Idea občanské společnosti se pak osvědčuje i jako garant záchrany země.“

Závěr cesty prezidenta republiky vyplnila návštěva obce Heřmánkovice, kde jej přivítala starostka paní Ludmila Jansová a převor Prokop Petr Siostrzonek. Prezident se se svým doprovodem zúčastnil koncertu barokní hudby v podání souboru Ritornello a účastníků hudebního semináře Klíče k rozeznění muziky v nás. V přilehlé barokní faře, která se zvolna proměňuje v Komunitní dům Broumovska, si Václav Havel prohlédl dokumentaci několika projektů zahrnutých do programu Oživení Broumovska a rozloučil se s představiteli občanských sdružení, na jejichž pozvání přijel.


Závěr
Na Broumovsko pan prezident přijel, aby se dozvěděl více o fungování občanských iniciativ. „Tato cesta byla mým úřadem dlouho připravována a navazuje na můj osobní a intenzivní zájem a starost o tvář a podobu naší země. Vidím, že občanské iniciativy se ohromě starají o obnovení kulturní krajiny, oživení Broumovska a o zvolna uskutečňovanou nápravu různých hrůz, které se staly v minulých desetiletích. Myslím si, že budoucnost této země a světa je právě v pestře strukturované občanské společnosti. Kde společnost nemá dostatek prostoru ke svému rozvoji, kde je nějakým způsobem utlačována, utiskována a není dostatečně rozvinutá, tam chřadne posléze i demokracie. Zároveň jsem přijel načerpat i trochu naděje a to je jakási druhá dimenze této cesty.“ Pana prezidenta potěšilo především poznání, že model občanské společnosti a schopnost občanských iniciativ spolupracovat se státní správou je modelem funkčním a nosným a není pouze prázdným teoretickým pojmem. Zástupci občanských sdružení i pan prezident se shodli na tom, že podmínkou pro další rozvoj občanských iniciativ je uchování politického a právního prostoru, který občan a občanské iniciativy mají a musí mít i do budoucna.

Za partnerské organizace zpracovali
Jan Piňos, Ivan Dejmal, Petr Kulíšek, David Musil, Petr Bergmann, Šárka Vobořilová a Mojmír Poláček
Kontaktní osoby:
Jan Piňos – předseda TUŽ se, Broumovsko!
Tel.: 0447 / 541084, 0607/743720

Petr Kulíšek, mobil: 0604 / 201113, e-mail: kulda@dobrovolnici.cz
Petr Bergmann, mobil: 0606 / 900669, e-mail: blackhand_cz@yahoo.com
David Musil, mobil: 0604 / 401711, e-mail: davidmusil@czum.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz