Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Starostové Kralup nad Vltavou a Dobříše dohlédnou na výsadbu za poražené stromy u prodejen Lidl

27.11.2003
BEROUN [Děti Země]
Autor: Michal Štingl, tel: 603 175 013

Starostové Pavel Rynt a Stanislav Holobrada jsou představiteli dvou z devíti českých a moravských měst, kde došlo k nelegálnímu kácení stromů před prodejnami Lidl. V těchto dnech proto obdrželi dopis s kopií smlouvy, kterou Děti Země dojednaly a v níž se společnost Lidl zavázala vysadit za každý poražený strom deset nových.

Smlouva ukládá společnosti Lidl provést výsadbu do konce června příštího roku a nyní je zejména na místních úřadech, aby určily přesné umístění stromů, které dle smlouvy mají být na místě původních, dále v okolí supermarketu, nebo na vhodných místech, kde se v územním plánu počítá s doplňováním městské zeleně. Stromy mají být vzrostlé a společnost Lidl se o ně musí dalších pět let starat.

Ve městě Kralupy se jedná o výsadbu čtyři sta čtyřiceti stromů a v Dobříši šedesáti stromů.

===============================
Příloha č. 1 – Dopis starostům postižených měst

V Plzni dne 24.11.2003

Dobrý den,
posíláme Vám kopii smlouvy jež uzavřelo sdružení Děti Země se společností LIDL.

Jak možná víte, naše sdružení vyhlásilo 20.10.2003, v reakci na 102 nelegálně pokácených stromů před supermarkety společnosti LIDL, bojkot supermarketů společnosti LIDL, k čemuž jsme vyzývali prostřednictvím médií, internetu a sbíráním podpisů, všechny občany. K tomuto krajnímu kroku jsme sáhli i proto, že společnost LIDL se k problému odmítala vyjadřovat. Během jediného týdne naši výzvu podpořilo dalších pět nevládních organizací a více než 600 občanů se k ní připojilo svým podpisem. V naší výzvě jsme vznesli na společnost LIDL tři požadavky, které jsou uvedeny v přiložené kopii podpisového archu. Díky velké podpoře veřejnosti a zájmu médií o tento problém se podařilo vyvinout na společnost LIDL dostatečný tlak, díky němuž začali zástupci společnosti LIDL jednat s Dětmi Země o nápravě škod za vykácené stromy.

Dětem Země se podařilo právně zavázat společnost LIDL k výsadbě desetinásobku nových stromů za pokácené, čili k výsadbě 1020 nových stromů, výměnou za ukončení výzvy k bojkotu supermarketů LIDL. Ve zmíněné smlouvě jsou v bodě 1.3 specifikovány obce, kde má být zmíněná výsadba provedena. Na přání zástupců společnosti LIDL nejsou zmíněné obce vyjmenovány (smlouva je veřejně přístupná), ale z bodu 1.3 lze snadno dovodit o které obce se jedná. Stromy musejí být, dle uzavřené smlouvy, životaschopné, alespoň dvoumetrové výšky, s kořenovým balem. Stromy musejí být vysazeny do 30. června 2004. Společnost LIDL rovněž zajistí následnou pětiletou péči o vysazené stromy a v této době společnost LIDL každý uhynulý strom nahradí novým. To vše provede společnost LIDL na své náklady. Druhová skladba bude dohodnuta s odborem životního prostředí v dané obci. Místo nové výsadby je specifikováno v bodě 1.5 a upřesněno body 1.6, 1.7,1.8 smlouvy.

V městě xy se jedná o výsadbu xx nových stromů. Výsadba stromů má být provedena ve spolupráci s odborem životního prostředí města České Budějovice. Tímto Vás žádáme, jako představitele města České Budějovice, o předání kopie smlouvy mezi LIDLEM a Dětmi Země příslušnému odboru ŽP na Vašem úřadě.

Ještě si dovolím upozornit na respektování bodů 1.5 až 1.8 smlouvy i ze strany odboru ŽP při jednání se společností LIDL o místě náhradní výsadby.

Více informací o kampani bojkotu supermarketů společnosti LIDL se můžete dozvědět na www.detizeme.cz/lidl, kde je též volně přístupný text smlouvy mezi společností LIDL a Dětmi Země.
děkuji a jsem s pozdravem
za Děti Země

Martin Marek
statutární zástupce

Přílohy:
1. Kopie smlouvy mezi spol. LIDL a Dětmi Země
2. Podpisový arch k výzvě k bojkotu supermarketů LIDL
3. Informační materiály o sdružení Děti Země

Kontakt:
Martin Marek, koordinátor kampaně: 728 089 140
Michal Štingl, tiskový mluvčí Dětí Země: 603 175 013

================================
Příloha č. 2 – Smlouva mezi Dětmi Země a Lidlem

SMLOUVA
uzavřená dne 25.10.2003

mezi

Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, IČ: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 42824, zastoupená jednatelem svého společníka Lidl Holding s.r.o. panem Ing. Martinem Skleničkou (dále jen „LIDL“);
a
občanským sdružením Děti Země, Tylova 23, 301 00 Plzeň, IČ: 00505919, zastoupeným předsedkyní paní Simonou Jašovou (dále jen „Děti Země“).

LIDL a Děti Země jsou společně uváděny též jako „strany“, které závazně uzavírají tuto smlouvu:

Preambule:

V období od roku 2002 do roku 2003 došlo na některých pozemcích ve vlastnictví LIDLU nebo na pozemcích přilehlých k pozemkům ve vlastnictví LIDLU ke kácení stromů bez získání příslušných povolení.

BYLO DOHODNUTO:

1. ochrana STROMŮ
1.1 Strany vnímají nastalou situaci nelegálního kácení stromů u prodejen LIDL v České republice jako zásah do životního prostředí a budou nadále usilovat o to, aby došlo k zjištění skutečného stavu věci.
1.2 LIDL se zavazuje nadále poskytovat všem orgánům státní a veřejné správy v ochraně životního prostředí součinnost za účelem zjištění skutečného stavu věci.
1.3 LIDL uznává morální odpovědnost za to, že jako vlastník pozemků nedokázal zabránit kácení stromů, od kterého se distancoval, na pozemcích uvedených v tomto bodě níže a přijímá svoji morální povinnost přispět k nápravě vzniklé situace. LIDL se proto v této souvislosti zavazuje do 30. června 2004 provést výsadbu 1020 kusů životaschopných stromů na své náklady, alespoň dvoumetrové výšky, s kořenovým balem. Společnost LIDL rovněž zajistí následnou pětiletou péči o vysazené stromy. V této době společnost LIDL každý uhynulý strom nahradí novým. Výsadba bude provedena na katastrálním území devíti lokalit, ve kterých LIDL postavil, staví či uvažoval o stavbě prodejen, a ve kterých došlo v letech 2002 - 2003 ke kácení stromů v rozporu s platnými právními předpisy, a to v poměru 1:10.
1.4 Druhová skladba vysazovaných stromů bude dohodnuta s místně příslušnými odbory životního prostředí.
1.5 Stromy v každé lokalitě budou vysazeny v zásadě podle následujícího schématu, které bude bráno na zřetel při stanovení pořadí míst výsadby (avšak při zachování požadavků územního plánu, požadavků obcí a měst, předpisů určujících práva a povinnosti při výstavbě, při tvorbě a ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti silničního provozu a všech ostatních platných právních předpisů):
(a) na místě nebo v blízkosti místa, kde došlo k nelegálnímu pokácení stromů; nebo
(b) v nejbližším okolí dané prodejny; a/nebo
(c) v rámci realizace územních systémů ekologické stability v příslušné obci (dle dohody s odbory životního prostředí);
(d) pakliže nebude možné provést výsadbu v dané lokalitě, společnost LIDL vyvolá jednání s Dětmi Země, na kterém bude projednáno možné řešení nastalé situace.

1.6 LIDL doloží (např. zápisem z jednání s příslušným odborem životního prostředí), že pořadí podle bodu 1.5 bylo dodrženo.
1.7 Do této smluvené výsadby nebudou započítávány ty stromy, které vyplývají z podmínek stavebního povolení k jednotlivým prodejnám.
1.8 Do této smluvené výsadby budou započteny ty stromy, o jejichž výsadbě LIDL již jednal či jedná s místními úřady.
1.9 LIDL bude v budoucnu usilovat o maximální ochranu stromů na svých pozemcích v rozsahu platných právních předpisů České republiky.
1.10 V průběhu července 2004 se uskuteční kontrolní schůzka za účasti zástupců obou stran této Smlouvy, kde LIDL doloží plnění této Smlouvy.

2. ukončení bojkotu
2.1 Sdružení Děti Země se zavazuje:
(a) dnem podpisu této Smlouvy ukončí výzvu k bojkotu prodejen společnosti LIDL; a
(b) do dvou (2) dnů po podpisu této Smlouvy vydá a doručí kromě jiných i ČTK a redakci MF Dnes tiskové prohlášení, jehož znění tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, a zveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách.

3. závěrečná ustanovení
3.1 Obě strany uzavírají tuto Smlouvu na základě předchozích jednání a svobodného rozhodnutí. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden.

Na důkaz výše uvedeného byla tato Smlouva podepsána následovně:

za LIDL Česká republika v.o.s.
Martin Sklenička - jednatel Lidl Holding s.r.o.

za Děti Země
Simona Jašová - předsedkyně


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz