Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Plánovaný supermarket vzbuzuje obavy

28.6.2004
BRNO [Nesehnutí]
Autor: Filip Fuchs

O výstavbě nového supermarketu Kaufland se uvažuje v městské části Brno – Židenice v areálu bývalé Lacrumky. Z projektové dokumentace vyplývá, že supermarket způsobí výrazný nárůst individuální automobilové dopravy a s ní spojené hlukové a imisní zatížení. Projekt navíc z architektonického hlediska nesplňuje podmínky Zastavovací studie schválené zastupitelstvem městské části Židenice. NESEHNUTÍ společně s místním občanským sdružením Stará Osada – Židenice požadují po Jihomoravském krajském úřadu, aby investorovi zadal vypracování studie vlivů na životní prostředí.

V květnu tohoto roku podala společnost Fuertes Development na krajský úřad oznámení o záměru výstavby nákupního centra Kaufland v Brně – Židenicích. Stavba má být situována v prostoru ulic Lazaretní, Koperníkova, Bubeníčkova. Z předloženého oznámení vyplývá, že plánovaná stavba může mít celou řadu negativních dopadů. Sami autoři oznámení záměru připouštějí, že v okolí posuzovaného území se již nyní nachází dopravně zatížené komunikace a že prodejna Kaufland bude znamenat další významnou dopravní aktivitu. Navíc v blízkosti prodejny Kaufland je plánována výstavba supermarketu Lidl a je tedy třeba počítat s dalším nárůstem dopravy v případě realizace obou staveb. „Nový Kaufland má stát v blízkosti bytové zástavby, mateřské školy a Domu pečovatelské služby. Požadujeme proto zpracování podrobné dopravní studie, která bude stavbu prodejny hodnotit z hlediska intenzit dopravy a jejich vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo a bude vycházet z aktuálních měření v dané oblasti.“, říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ. Upozorňuje tak mj. na skutečnost, že údaje v oznámení investora nevychází z exaktních měření, ale pouze z obecných zkušeností a odhadů.

„Situování prodejny, podlažnost stavby a řešení parkování vozidel není v souladu s platným územním plánem, návrhem regulačního plánu a Zastavovací studií schválenou zastupitelstvem MČ Židenice“, říká Dušan Krátký, člen zastupitelstva městské části. „V projektu navíc není respektován podíl zeleně a studií navržené pěší trasy.“, dodává Krátký. Zastavovací studie v daném prostoru nepočítá s výstavbou typizovaného supermarketu, ale předpokládá vybudování obchodně – společenského centra o dvou až čtyřech podlažích. Oproti tomu je supermarket Kaufland projektován jako čistě prodejní a žádné funkce společenských aktivit neobsahuje. V tomto smyslu je v příkrém rozporu s požadavky města a obce. Vybudování objektu by znamenalo natrvalo rezignovat v této oblasti na rozšíření prostor pro společenské a kulturní aktivity v Židenicích.

Investor obhajuje výstavbu nového supermarketu tvrzením, že realizací stavby dojde ke zvýšení konkurenčního prostředí v území a snížení životních nákladů obyvatel. Nejbližším potenciálním konkurentem supermarketu Kaufland má však být plánovaný supermarket Lidl, přičemž oba obchody patří stejnému koncernu Schwarz (viz. zpráva agentury Incoma z 11. 5. 2004 o trendech v maloobchodní síti). „V této souvislosti se tedy nedá mluvit o žádném konkurenčním boji, který by vedl ke snížení cen.“, komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Argument, který se při diskusích nad výstavbou nových supermarketů poměrně často objevuje, je ekonomický přínos obchodu pro region. Sám investor ale hodnotí ekonomické dopady supermarketu Kaufland jako nevýznamné a předem počítá s tím, že jeho otevření povede „...k zániku pracovních příležitostí v současných provozech.“ Z tohoto důvodu také NESEHNUTÍ bude požadovat zpracování studie, která zhodnotí dopad případné výstavby supermarketu na strukturu maloobchodní sítě v jeho okolí.

NESEHNUTÍ společně s občanským sdružením Stará Osada – Židenice žádají Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby v rámci svých pravomocí nařídil vypracování studie vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb.

V Brně, 28. 6. 2004

Další informace: Filip Fuchs, Milan Štefanec (543245342), Dušan Krátký (605856336)

==========================================================
Příloha: Vyjádření NESEHNUTÍ k záměru „prodejna KAUFLAND Brno-Židenice“ z 1.6. 2004

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Žerotínovo nám. 3/5
Brno

Brno, 1. června 2004

Věc:
Vyjádření k záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, prodejna KAUFLAND Brno-Židenice v k.ú. Židenice, okr. Brno-město.

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno je místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) se samostatnou právní subjektivitou (IČ 70288950). Po prostudování záměru prodejna KAUFLAND Brno-Židenice v k.ú. Židenice, okr. Brno-město č. j.: JMK 14711/2004 OŽPZ/Ri k němu podává toto

VYJÁDŘENÍ

1) Záměr investora (Quinn Invest, s r. o.) zastoupeného firmou Fuertes Development, spol. s r. o. počítá s kácením vzrostlých dřevin a s náhradní výsadbou. V rámci žádosti o kácení počítá investor s provedením podrobné inventarizace zeleně. Požadujeme provedení této inventarizace již v rámci dokumentace EIA, neboť bez ní není možné spolehlivě určit vliv stavby na biotu a ekosystémy.

2) V oddílu D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů) zpracovatel oznámení záměru doporučuje prověřit informaci z územního plánu města Brna o částečné poloze staveniště v záplavovém území. Požadujeme v rámci procesu EIA zhodnotit rizika výstavby objektu v území tohoto typu.

3) Nelze souhlasit s tvrzením zpracovatele v kapitole D.I.1 (Vlivy na obyvatelstvo) o tom, že realizací stavby dojde ke zvýšení konkurenčního prostředí v území a snížení životních nákladů obyvatel, žijících v dostupnosti konkurencí držených nižších cen zboží. Nejbližším potenciálním konkurentem supermarketu Kaufland je právě budovaný supermarket Lidl, přičemž oba obchody patří stejnému koncernu Schwarz (viz. zpráva agentury Incoma z 11. 5. 2004 o trendech v maloobchodní síti). V této souvislosti se tedy nedá mluvit o konkurenčním boji, který by vedl ke snížení cen.

4) Mezi vlivy negativně ovlivňující stav životního prostředí v posuzované lokalitě patří především silniční doprava. Z pohledu hodnocení vlivu na ŽP patří tento dopad plánované výstavby prodejny Kaufland mezi nejpodstatnější. To uvádějí i autoři oznámení záměru, když připouštějí, že V okolí posuzovaného území se nachází dopravně zatížené komunikace a dopravu stavbou prodejny Kaufland vyvolanou pak hodnotí jako významnou dopravní atraktivitu. Zde je potřeba ještě uvést, že stavba prodejny Kaufland je plánována v blízkosti prodejny Lidl a že tedy při posuzování dopravy a jejich vlivů na obyvatelstvo a ŽP je třeba počítat se synergickým působením dopadů z dopravy vyvolané oběma stavbami. Zvláště je potřeba se v této souvislosti zaměřit na zpracování podrobné hlukové studie (pro potřeby oznámení tato studie vypracována nebyla a autoři vycházejí při svém hodnocení pouze z odhadů) a studie mapující množství imisí souvisejících s plánovaným nárůstem dopravy (i zde se autoři oznámení odvolávají pouze na údaje ze vzdálenějších měřících stanic a výsledky pak pouze pro potřeby dané oblasti interpolují). Je téměř jisté že stavba prodejny Kaufland vyvolá problémy s propustností křižovatky Bubeníčkova - Koperníkova. Nelze se spokojit s tvrzením autorů oznámení, že Provoz prodejny potravin KAUFLAND nevyvolá přeslimitní negativní vlivy na obyvatelstvo pokud toto tvrzení vychází pouze z odhadů a zkušeností z jiných již provozovaných prodejen. Z tohoto důvodu požadujeme zpracování podrobné dopravní studie, která bude stavbu prodejny Kaufland hodnotit z hlediska intenzit dopravy a jejich vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo a bude vycházet z aktuálních měření v dané oblasti. Součástí této studie by mělo být i navržení souboru opatření k eliminaci či snížení negativních vlivů dopravy.

Na základě uvedených připomínek k oznámení záměru prodejna KAUFLAND Brno - Židenice posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení požadujeme, aby závěrem zjišťovacího řízení bylo uložení zpracování dokumentace EIA dle § 8 zák. č. 100/2001 Sb.

S pozdravem za NESEHNUTÍ Brno

Milan Štefanec
statutární zástupce


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz