Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Občané Nošovic žádají Hyundai, aby v obci nestavěla

27.11.2005
Brno, Nošovice [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba

V pondělí 28. listopadu v 10:30 hod. v sále Obecního domu v Nošovicích proběhne společná tisková konference občanského sdružení Půda pro život a právníků programu GARDE Ekologického právního servisu (EPS – nevládní sdružení právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv), kteří se obracejí na vedení společnosti Hyundai Motor Company s žádostí, aby dostála svým závazkům vyplývajícím z její politiky společensky odpovědného chování a zvážila své rozhodnutí umístit svůj výrobní závod u obce Nošovice. Místní občané proti záměru realizace průmyslové zóny sepsali protestní petici, k níž se zatím připojilo 357 občanů a další se přidávají.

Ve svém otevřeném dopise určeném generálnímu řediteli Hyundai panu Čong Mong-ku poukazují především na možné negativní společenské a environmentální důsledky plánované investice této automobilky. Tvrdí především, že umístěním závodu automobilky do bezprostřední blízkosti hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy na ornou půdu obhospodařovanou místním zemědělským družstvem, dojde ke zničení charakteru této podhorské oblasti. Svým otevřeným dopisem jeho signatáři nabízejí společnost Hyundai, která si Nošovice sama vybrala, možnost zachovat se společensky a environmentálně odpovědně a vybrat si méně problematickou lokalitu pro svou investici. „Apelujeme na veřejně proklamovanou společenskou odpovědnost společnosti Hyundai, která nyní nechává vše na státu a kraji a stojí v pozadí, ale přitom je jednoznačně tím, kdo bude za případné negativní dopady investice v Nošovicích odpovědný,“ řekl k tomu právník GARDE EPS Jiří Nezhyba.

kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Ekologický právní servis, Dvořákova 13, 602 00 Brno
Program GARDE - Globální odpovědnost
tel.: 545 575 229, fax: 542 213 373
URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz,
e-mail: brno@eps.cz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Otevřený dopis generálnímu řediteli společnosti Hyundai Motor Company

V Brně a Nošovicích dne 28. 11. 2005

Vážený pane generální řediteli Čong Mong-ku,

společnost Hyundai Motor Company (dále jen Hyundai M. C.) oficiálně oznámila záměr vybudovat v České republice svůj výrobní závod. Z doposud zveřejněných informací ze strany společnosti a českých politiků vyplývá, že upřednostňovanou lokalitou je katastrální území obce Nošovice.

Již samotný fakt zvažování této eventuality vzbudil bouřlivou reakci občanů žijících v této lokalitě, kteří proti záměru realizace průmyslové zóny v Nošovicích sepsali protestní petici. K petici se do dnešního dne připojilo 357 místních občanů a další se přidávají (viz příloha). K obraně proti tomuto záměru a k ochraně svých práv vytvořili spolu s vlastníky pozemků, které by měly být využity na výstavbu závodu, občanské sdružení Půda pro život.

Jménem tohoto sdružení a programu GARDE Ekologického právního servisu (organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv) se na Vás tímto obracíme s žádostí, aby společnost Hyundai Motor dostála svým závazkům vyplývajícím z její politiky společensky odpovědného chování a zvážila své rozhodnutí umístit svůj výrobní závod u obce Nošovice.

Domníváme se, že nasměrování Vaší investice do Nošovic by s sebou přineslo nepřiměřené společenské a enviromentální důsledky a bylo by v příkrém rozporu s Vaší deklarovanou filozofií a politikou společenské odpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje. Chceme Vás proto upozornit zejména na některé problematické aspekty plánované investice:

1. Negativní dopad investice na životní prostředí

Nošovice leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd, v bezprostřední blízkosti hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy a připravované Národní přírodní památky Skalická Morávka. Není zde přítomen těžký průmysl a většina pozemků na místě plánovaného závodu je tvořena ornou půdou. Prostou přítomností závodu a nárůstem dopravy v jeho okolí dojde ke zničení charakteru této podhorské oblasti. Společnost Hyundai M. C. má přitom jedinečnou možnost zachovat se společensky a environmentálně odpovědně a vybrat si méně problematickou lokalitu pro svou investici.

1.1. Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že investiční záměr společnosti Hyundai M. C. bude podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí, který s ohledem na požadavky vyplývající z práva Evropských společenství bude vyžadovat posouzení možných alternativ řešení, s cílem vyhodnotit, která z možností je environmentálně nejvhodnější. S ohledem na dosavadní informace, které jsou k dispozici, lze stěží předpokládat, že při objektivním posouzení dopadů investice by právě lokalita v Nošovicích mohla být vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.2. Společenská odpovědnost společnosti Hyundai M. C.

Hyundai M. C. definuje ve své Globální environmentální politice ochranu životního prostředí jako klíčovou politiku svého podnikání. Současně proklamuje, že jedním z cílů společnosti je “minimalizování enviromentálního dopadu vlastního působení“ a „tvorba lepšího životního prostředí pro budoucí generace“ (Hyundai Motor Corporation Sustainability Report, 2002/2003, str. 12). Domníváme se, že by nebylo možné označit realizaci investice společnosti Hyundai M. C. v Nošovicích za společensky odpovědnou, a to ani ve smyslu mezinárodních standardů definovaných Směrnicí OECD pro nadnárodní společnosti ze dne 27. 6. 2000 (k tomu srov. čl. V Směrnice).

2. Negativní dopady na místní komunitu

2.1. Bezprostřední negativní dopady

Oblast u Nošovic, která by měla být využita k výstavbě závodu, je v současnosti obhospodařována místním zemědělským družstvem, které zaměstnává až 120 obyvatel přilehlých obcí. Výstavbou závodu by družstvo přišlo o půdu, na které hospodaří, což by pro něj mělo zásadní ekonomické důsledky a prakticky by mohlo vést k jeho likvidaci.

Dále je třeba zmínit, že plánovaný závod by zabral většinu území v okolí obce, či by významně zvýšil množství tranzitní dopravy. Není proto divu, že velká část místních občanů protestuje proti tomuto záměru. (viz příloha)

2.2. Společenská odpovědnost společnosti Hyundai M. C.

Nezohlednění uvedených skutečností by podle našeho názoru bylo v rozporu se závazkem společnosti dodržovat principy sociální odpovědnosti, kterou sama definovala jako „respekt vůči hodnotám a zájmům svých stakeholderů včetně ... místních komunit“ (HMC 2002-2003 Sustainability Report, str. 12). Současně se domníváme, že takovýto postup by byl také v rozporu s čl. II, bod 3 Směrnice OECD.

3. Neetická jednání v souvislosti s přípravou investice

Investice předpokládaného rozsahu má zákonitě jak ekonomický, tak i politický rozměr pro kteroukoliv hostitelskou zemi. Oslovení hned několika zemí současně, tak jak to učinila společnost Hyundai M. C., vytváří pochopitelně velký tlak na jednotlivé státy. Snaha nabídnout silnému investorovi co nejvýhodnější podmínky, vede v konečném důsledku k zasahování do práv občanů ze strany státu a k procesu destabilizace demokratického fungování hostitelské země. Nejinak tomu je v případě budování závodu sesterské společnosti Kia Motors Corp. (součást Hyundai – Kia Automotive Group) na Slovensku, kde státní orgány ve snaze vyhovět společnosti Kia Motors Corp. často postupují v rozporu se zákonem. Přitom Kia Motors Corp. taktéž na začátku oslovila jednotlivé země ve střední Evropě.

Vzhledem k tomu, že společnost Hyundai M. C. si musí být dobře vědoma toho, že její postup vede k vytvoření mimořádného tlaku na státní orgány, domníváme se, že uvedené je v zásadním rozporu s jejím závazkem předcházet etickým přečinům a zohledňovat etické normy při tvorbě obchodních rozhodnutí (HMC 2003-2004 Sustainability Report, str. 26).

V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že toto zjištění je o to závažnější, když společnost Hyundai M. C. předpokládá zahájení stavby již v květnu roku 2006. Naplnění tohoto cíle je přitom možné pouze v případě porušení právních předpisů České republiky. Nejsme si jisti, zda právě tyto důsledky hodlá společnost Hyundai M. C. vyvolat, jestliže definuje svou společenskou odpovědnost jako: respekt k hodnotám a zájmům všech zainteresovaných skupin (HMC 2002-2003 Sustainability Report, str. 12).

Pevně věříme, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vaše společnost zváží, zda právě lokalita u obce Nošovice je nejvhodnějším místem pro realizaci nového výrobního závodu. Současně si Vás dovolujeme požádat, abyste nás vyrozuměl o dalších zamýšlených krocích vztahujících se k předmětné lokalitě, a tímto dále deklarujeme naši ochotu jednat se společností Hyundai M. C. za účelem vyjasnění si našich stanovisek.

S pozdravem,

Za program GARDE Ekologického právního servisu:

Pavel Franc, Jiří Nezhyba, Filip Gregor

Za občanské sdružení Půda pro život:

Ludmila Kozlová, Jiří Kozel, Jiří Juřica


DISKUSE - KOMENTÁŘE:

4. 12. 2005
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/hyundai.pdfctete odkaz cela stavba detailne vysvetlena
4. 12. 2005

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz