Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny.

20.11.2007
BRNO [EPS]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 775154073

Automobilka Hyundai při budování svého závodu postupuje nelegálně. A to přes opakovaná ujišťování veřejnosti o dobrém sousedství a respektování zákonů České republiky, včetně uzavření smlouvy nazvané „ Deklarace porozumění“. Současné problémy Hyundai s dodržováním právních předpisů dosáhly takové míry, že stavební úřad zahájil řízení o odstranění hned několika důležitých objektů její rozestavěné nošovické továrny.

Automobilka Hyundai při budování svého závodu postupuje nelegálně. A to přes opakovaná ujišťování veřejnosti o dobrém sousedství a respektování zákonů České republiky, včetně uzavření smlouvy nazvané „ Deklarace porozumění“. Současné problémy Hyundai s dodržováním právních předpisů dosáhly takové míry, že stavební úřad zahájil řízení o odstranění hned několika důležitých objektů její rozestavěné nošovické továrny.

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) při budování své továrny opět porušuje zákony České republiky. Nejnověji to zjistil stavební úřad v Dobré při místním šetření přímo na staveništi v průmyslové zóně v Nošovicích.[1] Na množství nesrovnalostí při výstavbě závodu poukazuje program GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE – EPS) již řadu měsíců. Tentokrát však nezákonný postup automobilky dosáhl takové míry, že stavební úřad v Dobré zahájil řízení o odstranění celkově pěti rozestavěných staveb továrny Hyundai. Nejde přitom o žádné drobné či méně podstatné objekty, ale naopak o největší části závodu, jako např. o lisovnu, svařovnu či převodovkárnu.[2] Stavební úřad zjistil, že Hyundai při stavbě těchto objektů v rozporu se stavebními povoleními např. porušil podmínky jejich umístění, půdorysné rozměry, dispoziční řešení vestavěných částí, vnitřní rozvody techniky prostředí staveb či umístění napojovacích bodů na technickou infrastrukturu atd.

Hyundai tak nejenže již po několikáté ignoruje české zákony a evropskou legislativu, ale navíc porušuje i smluvní závazky, které automobilka dala občanské společnosti a ostatním stranám v rámci tzv. Deklarace porozumění. V této smlouvě se Hyundai dobrovolně zavázal, že ve všech správních řízeních týkajících se jeho závodu bude důkladně naplňovat požadavky českého právního řádu.[3]

Hyundai nebere dostatečně vážně ani spotřebitelskou veřejnost, kterou ústy prezidenta své české pobočky pana Kima Eokjo ujišťuje, že usiluje o to, být dobrým, zodpovědným a spolehlivým sousedem a partnerem.[4] a [5]

„Potvrzuje se nám, že automobilka je ochotna plnit své závazky z Deklarace porozumění a právní předpisy v zásadě jen tehdy, když se jí to hodí. Sebeprezentace Hyundai jako zodpovědného a spolehlivého souseda, pro kterého má být ekologie na prvním místě, se opakovaným porušováním smlouvy a zákonů stává nevěrohodnou,“ komentuje jednání automobilky právník GARDE – EPS Jiří Nezhyba.

Rekapitulace dosavadních vážných problémů automobilky Hyundai:

1) Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci

Lakovna je z environmentálního hlediska nejproblematičtější částí továrny Hyundai, a proto měla být ještě před vydáním stavebního povolení posouzena v souladu s legislativou EU a zákonem o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.). V tomto řízení se měly stanovit závazné podmínky provozu a mělo se posoudit, zda automobilka používá tzv. nejlepší dostupné technologie. Ačkoliv je od počátku veřejně známo, že automobilka hodlá produkovat až 300 tisíc vozů ročně, Hyundai si však v rámci stavebního řízení na lakovnu nechal povolit pouze „1. fázi výstavby lakovny“ na kapacitu jen 25 tisíc karoserií ročně. Při takové produkci totiž lakovna hodnocení podle zákona o integrované prevenci nepodléhá. Všechny ostatní stavby svého závodu však Hyundai navrhl v plánované maximální produkci - 300 tisíc vozů ročně. Touto „salámovou“ metodou Hyundai jednoznačně obešel svou povinnost podle zákona o integrované prevenci.

2) Dešťová kanalizace pro Hyundai: stavba zahájená v rozporu se stavebním zákonem a pokusy instalovat nevhodnou technologii

Již v únoru 2007 se Hyundai poprvé pokusil porušit požadavky stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), když při pokládání dešťové kanalizace nepoužil systém svařovaných spojů. Na základě výzvy GARDE-EPS se pak automobilka zavázala zjednat nápravu provedením výměny již položeného potrubí a další práce na stavbě dešťové kanalizace do vyjasnění zastavit.

V květnu 2007 pak Hyundai nelegálně, přes zákaz stavebního úřadu, zahájil pokládání další části dešťové kanalizace. Navíc použil zcela nevhodnou technologii, betonové potrubí, které nemohlo zajistit vodotěsnost a ochranu půd v souladu s požadavky EIA. Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS stavbu sice zastavil, nicméně popřel, že by při výstavbě kanalizace porušoval zákony. Později, až po třetí tiskové zprávě GARDE-EPS, byla automobilka nucena přiznat porušení zákonů.

Na květnovém jednání všech signatářů Deklarace porozumění bylo dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků k technologii kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA. V červenci 2007 byly posudky dokončeny a jednoznačně z nich vyplynulo, že beton na dešťovou kanalizaci použít nelze. Hyundai však nadále odmítal použit systém svařovaného spoje, které doporučovalo stanovisko EIA jako standardní způsob pro dešťovou kanalizaci. Toto spojení totiž zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. V polovině srpna 2007 po dalších výměně stanovisek GARDE-EPS vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA a použít méně kvalitní technologii bez svařování. Na konci srpna 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k této problematice, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek – Místek jako vodoprávní úřad schválil.

Na kontrolu funkce potrubí byl zajištěn nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem. První z kontrolních dnů, které se konají každých 14 dní, proběhl v polovině října 2007. Až tehdy dodavatelé Hyundai začali pokládat sporné dešťové potrubí.

3) Stavební povolení pro převodovkárnu bez vypořádání vlivů na životní prostředí

V průběhu ledna 2007 GARDE - EPS zjistil, že dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu Převodovkárny v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí (posouzení vnějších hlukových emisí, emisí do ovzduší, celkové objemy odpadních vod). Na tuto skutečnost GARDE – EPS upozornil Hyundai dne 31. 1. 2007. Ten však na upozornění nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Stavební úřad v Dobré nezákonnost podkladů pro rozhodnutí nerozporoval a vydal v březnu 2007 stavební povolení. Hyundai se navíc na nás obrátil s žádostí, abychom se vzdali svého práva na odvolání a umožnili tak urychlení nabytí právní moci nezákonného rozhodnuti. V této absurdní situaci GARDE – EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu. Pod hrozbou využití sankčních opatření plynoucích z Deklarace porozumění se Hyundai zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. 5. 2007, formou žádosti o změnu stavby před dokončením. Tento slib Hyundai nakonec dodržel.

Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz


Poznámky k textu:

[1] Stavební úřad v Dobré při kontrolní prohlídce konané dne 30. 10. 2007 zjistil porušení stavebních povolení:

a) „Stavba SO 210 Lisovna, SO 220 Svařovna je prováděna v rozporu se stavebním povolením ze dne 16. 3. 2007 č.j. SÚ 1232/2006-330/Ko. Rozpor byl zjištěn v půdorysných rozměrech svařovny, ve změně umístění lisovny, v dispozičním řešení vestavěných částí svařovny a lisovny, s kterým souvisí změny vnitřních rozvodů techniky prostředí staveb a změny v umístění napojovacích bodů na technickou infrastrukturu. Dále byl zjištěn rozpor v umístění a počtu venkovních skladů technických plynů u svařovny.“

b) „Stavba SO 510 Převodovkárna je prováděna v rozporu se stavebním povolení ze dne 2. 3. 2007 č.j. SÚ 1230/2006-328/Ko. Rozpor byl zjištěn v půdorysných rozměrech stavby, v dispozičním řešení vestavěných částí, v umístění chladících věží, ve změně vnitřních rozvodů techniky prostředí stavby a v umístění napojovacích bodů na technickou infrastrukturu.“

c) „Stavba SO 810 Energo centrum je prováděna v rozporu se stavebním povolení ze dne 3. 4. 2007 č.j. SÚ 1229/2006-330/Ko. Rozpor byl zjištěn v půdorysných rozměrech, v dispozičním řešení místností a provozních souborů, ve změně vnitřních rozvodů techniky prostředí stavby a v umístění napojovacích bodů na technickou infrastrukturu.“

Celý protokol z kontrolní prohlídky sepsaný dne 30. 10. 2007 stavebním úřadem v Dobré lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120

[2] Stavební úřad v Dobré v přípise ze dne 6. 11. 2007 pod č.j. SÚ 1244/2007/Ko oznámil, že z moci úřední podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona budou zahájena řízení o odstranění staveb Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) prováděných v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu: a) sekce 02 – SO 210 Lisovna, SO 220 Svařovna, b) sekce 05 – SO 510 Převodovkárna, c) sekce 08 Infrastruktura – SO 810 Energo centrum, SO 871 Potrubní tunel 2

Celý přípis stavebního úřadu v Dobré o zahájení řízení o odstranění staveb lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120

[3] Článek č. 1 Deklarace porozumění obsahuje základní závazek Hyundai (HMMC) a také Moravskoslezského kraje (MSK): „HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“

[4] viz slovo prezidenta na internetových stránkách společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.: http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=slovo_prezidenta

„Od svého příchodu do České republiky v roce 2006 naše společnost usiluje o to, být dobrým, zodpovědným a spolehlivým sousedem a partnerem jak občanům v bezprostředním okolí našeho vznikajícího závodu v Nošovicích, tak Moravskoslezskému kraji a celé České republice.“

[5] viz sebeprezentace "HYUNDAI: Ekologie na prvním místě" na internetových stránkách společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.: http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?sekce=environment


V rámci snahy o maximální transparentnost zveřejňujeme všechny dokumenty týkající se komunikace GARDE - EPS a Hyundai na internetových stránkách: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz