Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib.

15.5.2007
BRNO [EPS]
Autor: EPS, tel: 545 575 229

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. při výstavbě své továrny v Nošovicích ignoruje zákony České republiky. V minulém týdnu totiž bez potřebných povolení zahájila stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci. Navíc v rozporu s podmínkami územního rozhodnutí a stanoviska EIA použila nevyhovující technologii, která by mohla negativně ovlivnit půdu, podzemní a povrchové vody.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. („Hyundai“) při výstavbě své továrny v Nošovicích ignoruje zákony České republiky. V minulém týdnu totiž bez potřebných povolení zahájila stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci. [1] Navíc v rozporu s podmínkami územního rozhodnutí a stanoviska EIA použila betonovou technologii, která by mohla negativně ovlivnit půdu, podzemní a povrchové vody. [2]

Právník programu GARDE-Globální odpovědnost ze sdružení právníků Ekologický právní servis („GARDE-EPS“) Pavel Franc k tomu říká: „Hyundai staví černou stavbu. Naplňují se tak naše předpoklady, že potřeba postupovat co nejrychleji a snaha uspořit náklady budou pro Hyundai nakonec přednější než povinnost dodržovat zákony. S nimi si Hyundai v České republice skutečně hlavu neláme.“

Jeho kolega Jiří Nezhyba k tomu dodává: „S Hyundai jsme podepsali Deklaraci porozumění, očekávali jsme proto, že své smluvní závazky bude brát skutečně vážně. To, že nezákonně pokládá nevyhovující potrubí, což by mohlo ohrozit půdu a vody, silně kontrastuje s tím, jak se snaží veřejnosti prezentovat jako odpovědná společnost.“ [3]

Uvedený nezákonný postup společnosti při pokládaní potrubí je také podpořen neplněním slibů Hyundai veřejně daných GARDE-EPS. Přestože ve své tiskové zprávě Hyundai uvedl, že k typu potrubí nechá vypracovat nezávislý posudek a ten nejpozději první týden v květnu této organizaci právníků dodá, do dnešního GARDE-EPS žádný posudek ze strany Hyundai neobdržel. [4] GARDE-EPS proto dnes informuje Hyundai o protiprávním postupu a žádá:

- okamžité zastavení nezákonné stavby a nápravy spočívající v použití technologie, která splňuje požadavky územního rozhodnutí a stanoviska EIA
- důsledné dodržování českého práva
- dodržování závazků plynoucích ze smlouvy – Deklarace porozumění
- zaslání slíbeného posudku týkajícího se technologie potrubí

Co všechno Hyundai pokládáním betonového potrubí porušuje:

1. Hyundai buduje dešťovou kanalizační síť bez toho, že by měl příslušné stavební povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.).

2. Hyundai porušuje podmínky územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ 690/2006-328/Ko dne 17. 10. 2006 stavebním úřadem v Dobré a podmínky Stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu “Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006

3. Hyundai porušuje své závazky podle čl. 1 a čl. 5 smlouvy nazvané Deklarace porozumění uzavřené mezi nevládními organizacemi (Ekologický právní servis, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Beskydčan - sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půda pro život), společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu Moravskoslezským krajem a CzechInvestem, ve kterém deklarovala, že:

Čl. 1.: „HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“

Čl. 5.: „HMMC a MSK se zavazují, že v rámci svých příslušných kompetencí v Projektu splní všechny podmínky a kompenzační opatření uvedené v příslušném Stanovisku Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu “Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 („Stanovisko EIA“), týkající se výstavby a provozu Závodu a výstavby technické a dopravní infrastruktury v Průmyslové zóně. HMMC a MSK se zavazují implementovat doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.“

Kontakty:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz , http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz

Poznámky:
[1] Fotografie dokládající nezákonný postup Hyundai pokládáním potrubí jsou ke stažení na www.eps.cz v sekci Případy -> Hyundai v Nošovicích -> Dokumenty&Analýzy (Foto: Hyundai nelegálně pokládá betonové potrubí)

Jedná se o stavbu dešťové stoky RW01 od napojení dešťové zdrže RT01 po budovu ASEMBLE. Hyundai v rozporu s vlastním projektem po tuto stavbu použil technologii beton, DN 1400 mm. V technické zprávě pro povolení přitom navrhl použít technologii plastového potrubí s integrovaným elektrosvařovaným spojem.

Vodoprávní řízení pro povolení této stavby vodního díla (přesně jde stavbu SO 1033 rozvod potrubí na dešťovou vodu, který je součástí stavby H-projekt, sekce 10 Venkovní plochy) v současné době pod zn. OŽPaZ/8162-1/2006/Str probíhá u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, přičemž dne 23. 5. 2007 teprve uplyne lhůta pro podávání námitek.

[2] Kvalitě potrubí s ohledem na potřebu ochrany půd a vod se věnovala pozornost nejprve při posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Stanovisko EIA vydané pro Hyundai Ministerstvem životní prostředí obsahuje požadavek, který byl poté převzat do podmínek územního rozhodnutí: „Pro odvádění technologických, dešťových a splaškových vod použít systém, který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody - (např. systém svařovaných spojů).“ Hyundai tyto podmínky položením betonového potrubí porušil.

[3] Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. na svých internetových stránkách (viz http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=environment) prezentuje svou „environmentální filozofii“ a např. tvrdí, že „... si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.“ V rámci své „globální environmentální politiky“ pak např. uvádí: „Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám. Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.“ nebo „Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu.“

[4] Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. ve své tiskové zprávě ze dne 27. dubna 2007 (viz http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=30) ohledně typu potrubí pro odvod vod z areálu závodu uvedla, že nechá vypracovat nezávislý posudek, který „by měl být dodán v příštím týdnu“ a poté jej EPS okamžitě poskytne.Práce EPS na případu byla podpořena v rámci projektu NROS „Transition Facility“ financovaného ze zdrojů Evropské Unie.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz