Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Továrna LG. Philips opět vyrábí v rozporu se českým i evropským právem

3.10.2005
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba

V květnu tohoto roku na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze přišla společnost LG. Philips o tzv. integrované povolení. Bez něj však podle zákona o integrované prevenci a také příslušné evropské směrnice nemůže svou továrnu vůbec provozovat [1]. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu doplňuje: „Skutečně není naším cílem nechat továrnu Philipsu zavřít. Je však více než zarážející, že tato nadnárodní společnosti podpořená miliardovými vládními pobídkami nemusí respektovat zákony. Pokud by se takto choval běžný český občan, stát by jej jistě již dávno sankcionoval.“

Právníci programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE-EPS – program nevládní organizace hájící životní prostředí a lidská práva právními prostředky, který se zabývá odpovědností nadnárodních korporací), se proto nyní v průběhu opakovaného správního řízení obracejí na společnost LG. Philips s výzvou, aby si sama aktivně nechala posoudit i další zdroje znečišťování ovzduší, které v předchozím řízení do své žádosti o integrované povolení vůbec nezahrnula.

„Ministerstvo životního prostředí nedávno poskytlo LG. Philips vskutku medvědí službu, když v rozporu s tím, co požaduje evropská směrnice, tvrdí, že žádost byla vymezena ve správném rozsahu,“ zdůraznil Jiří Nezhyba. Krajský úřad Olomouckého kraje, který má již brzy o novém integrovaném povolení rozhodovat, pak musí tento názor nadřízeného respektovat. Za této situace reálně hrozí, že nesprávně vydané integrované povolení bude znovu napadeno u soudu, který pak může integrované povolení pro LG. Philips opět zrušit. Tímto by se jednak muselo správní řízení ještě jednou zopakovat a předně by opět hrozila situace, že by při striktním dodržování zákona továrna měla být zavřena.

Aktivním a odpovědným LG. Philips a rozšířením žádosti by však bylo otázku o integrované povolení vyřešit a předejít situaci, že by v budoucnu továrna měla být skutečně zavřena, nebo platila vysoké, až několika miliónové pokuty. „Apelujeme proto na odpovědnost společnosti LG. Philips Displays, aby své veřejné sliby o tom, že ochrana životního prostředí patří mezi její nejvyšší priority a že plní minimálně požadavky zákonů [2], proměnila ze slov ve skutky,“ dodal k tomu Jiří Nezhyba.

Kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Ekologický právní servis - Program GARDE - Globální odpovědnost
Dvořákova 13, 602 00 Brno
e-mail: brno@eps.cz , URL: http://www.eps.cz , http://www.sedlakjan.cz

Poznámky:
[1] Ustanovení § 16 odst. 2 Zákona č. 76/2002. Sb., o integrované prevenci, říká: „Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat.“
Čl. 4 „Povolení pro nová zařízení“ Směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění říká: „Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, že žádné nové zařízení nebude provozováno bez povolení uděleného v souladu s touto směrnicí…“

[2] Na webu: http://www.lgphilips-displays.com/czech/corpinfo/environment_policy.htm LG. Philips Displays veřejně deklaruje, že ochrana životního prostředí a trvalé snižování negativních dopadů výrobní činnosti patří trvale k nejvyšším prioritám jeho environmentální politiky, přičemž minimálním cílem je plnit požadavky platných zákonů, nařízení a jiných požadavků orgánů státní správy, které souvisí s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou.

Rekapitulace kauzy továrny LG. Philips Displays:

* V září 2001 závod na výrobu barevných obrazovek společnosti LG. Philips Displays Czech Republic, s.r.o. (dále jen „LG. Philips“) v Hranicích zahájil zkušební provoz. Na základě právní analýzy této investice program Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu (dále jen „GARDE-EPS“) zjišťuje, že továrna vyrábí televizní obrazovky nelegálně. V září 2003 proto právníci Krajskému úřadu Olomouckého kraje navrhují zahájení řízení o zákazu činnosti LG. Philips a uložení sankcí za neplnění zákonných povinností podle zákona o prevenci závažných havárií (č. 353/1999 Sb.), neboť továrna LG. Philips zahájila provoz, aniž by měla v souladu s požadavky zákona pravomocně schválen bezpečnostní program prevence závažné havárie a sjednáno zákonné pojištění.

* Po dalším z úniků toluenu z továrny byla na přelomu října a listopadu 2003 provedena v LG. Philips týdenní kontrola České inspekce životního prostředí. Na základě jejich výsledků inspekce zahájila řízení o uložení pokuty za závady podle zákonů o ochraně ovzduší, o vodách a o odpadech.

* Krajský řad pak na podnět právníků EPS odpověděl, že neshledal důvod k zákazu činnosti LG. Philips, neboť odstup továrny od obydlené oblasti je takový, že případný únik látek obyvatele neohrozí. Neuložení pokuty za provozování závodu bez schváleného programu a chybějící zákonné pojištění odůvodnil tak, že již bylo pozdě tyto pokuty uložit.

* V březnu roku 2003 LG. Philips požádal o tzv. integrované povolení, které je zásadním environmentálním povolením. Řízení o vydání integrovaného povolení je vedeno podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a jeho cílem je v souladu s právem Evropských společenství dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Krajský úřad Olomouckého kraje a po něm Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení o odvolání neposoudily žádost LG. Philips v požadovaném rozsahu a způsobily další vady, což vyústilo v nezákonnost integrované povolení. Právníci GARDE-EPS je proto v květnu 2004 napadli žalobou podanou k Městskému soudu v Praze.

* Počátkem ledna 2004 právníci GARDE-EPS podali trestní oznámení na úředníky, kteří povolili závod LG. Philips a o 3 měsíce prodloužili jeho zkušební provoz (do 31. 3. 2004), který byl původně povolen pouze do 31. 12. 2003. Vyšetřování Policie ČR bylo odloženo, ale na základě stížnosti státní zástupce rozhodnutí Policie ČR zrušil a zkonstatoval, že dosavadní výsledky šetření odůvodňují jeho pokračování. V průběhu vyšetřování Policie ČR obdržela posudek Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo, že již územní rozhodnutí pro LG. Philips z roku 2000 bylo vydáno nezákonně.

* Bezpečnostní program prevence závažné havárie pro LG. Philips byl schválen v polovině ledna 2004, tedy o dva a půl roku později, než se tak mělo stát.

* V březnu 2004 stavební úřad v Hranicích vydal kolaudační rozhodnutí pro technologické centrum LG. Philips. Jeho nezbytným podkladem bylo také Městským soudem v Praze zrušené integrované povolení.

* V dubnu 2005 Městský soud v Praze zrušil integrované povolení pro LG. Philips. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 5. 2005, čímž LG. Philips definitivně přišel o důležité povolení. Bez integrovaného povolení nelze továrnu dále provozovat...

* V červenci 2005 Ministerstvo životního prostředí po rozhodnutí Městského soudu z dubna 2005 zrušilo také integrované povolení pro LG. Philips vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, když nalezlo další pochybení úřadu na úseku ochrany ovzduší, vod a odpadů. Celé složité správní řízení se tak vrací na samotný začátek.

* V polovině července 2005, poté, co právníci GARDE-EPS podali stížnost proti odložení vyšetřování trestního oznámení na úředníky, Policie ČR začala trestně stíhat celkově čtyři pracovníky Krajského úřadu v Olomouci, Městského úřadu v Přerově a stavebního úřadu v Hranicích. Uvedené odůvodňuje jejich přeřazení na jinou práci, která není správní činností. K tomuto kroku se však zatím odhodlal pouze přerovský městský úřad.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz