Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zástupci 20 zemí světa požadují nahradit spalovny odpadů

20.1.2003
PRAHA [ Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Nahradit spalovny odpadů destrukčními nespalovacími technologiemi. Tak zní hlavní požadavek deklarace, pod kterou se podepsali zástupci nevládních organizací z 20 zemí světa. Deklarace je určena vládám a organizaci OSN pro životní prostředí UNEP. Její text vznikl na mezinárodní konferenci o nespalovacích technologiích pro likvidaci POPs (1), kterou pořádaly organizace Arnika, IPEN a UNIDO.

„Víme, že již existují odzkoušené a na trhu dostupné nespalovací technologie pro destrukci starých zásob persistentních organických látek. Požadujeme, aby tyto technologie byly upřednostňovány v praxi oproti těm technologiím, při jejichž použití dále vznikají persistentní toxické látky jako například spalování,“ píše se v deklaraci.

„Pro naši zemi jsou tyto technologie důležité především pro likvidaci zásob starých pesticidů a pomohou nám ušetřit naši zemi od dalšího toxického znečištění,“ uvedla signatářka deklarace Rebecca Nalunkuuma z organizace Wildlife clubs of Uganda.

Deklarace je zároveň výzvou vládám jednotlivých zemí, aby ratifikovaly Stockholmskou úmluvu a podílely se na zmapování a sanaci zásob POPs a starých ekologických zátěží, kde se tyto látky vyskytují.


Poznámky:

(1)POPs - Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Člověk je jimi ohrožen nejvíce, protože stojí na vrcholu potravního řetězce.

(2)IPEN - International POPs Elimination Network je mezinárodní síť nevládních organizací spolupracujících na prosazování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Cílem této sítě je zákaz a eliminace těchto látek (např. aldrinu, dieldrinu, endrinu, DDT, chlordanu, heptachloru, hexachlorbenzenu, mirexu, toxaphenu, PCB a dioxinů). Síť vznikla souběžně s počátkem procesu příprav mezinárodní úmluvy o eliminaci perzistentních organických látek na jaře roku 1998. Arnika je její členskou organizací počátku. Práce IPEN se nyní zúčastňuje již přes (0)350 nevládních organizací z celého světa. Stockholmská úmluva byla podepsána v květnu 2001 ve Stockholmu a Česká republika ji již ratifikovala.

(3)UNIDO - Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj , která sídlí ve Vídni. Tato instituce se stala také donátorem příprav českého Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách.

Příloha: Text deklarace účastníků setkání evropské pracovní skupiny IPEN a mezinárodní konference o nespalovacích technologií pro likvidaci POPs:

Declaration
Deklarace

19 January 2003, Litice u Cheska Lipa, Czech Republic
19.ledna 2003, Litice u České Lípy, Česká republika

My, účastníci setkání evropské pracovní skupiny IPEN (International POPs Elimination Network) a mezinárodní konference o nespalovacích technologií pro likvidaci POPs (persistentních organických látek), bychom rádi:

We, the participants of IPEN European Working Group Meeting and of International Workshop on Non-Combustion Destruction Technologies of POPs would like to

- podpořili všechny organizace a skupiny po celém světě, které pracují na eliminace a minimalizaci POPs a dalších toxických látek,

- give our strong support to the groups that are working on elimination and minimization of POPs and other toxic substances worldwide,

vyjádřili naši upřímnou podporu veškerým snahám nevládních organizací i vládám, které se podílejí na přípravě národních implementačních plánů a aktivit vedoucích k naplňování Stockholmské úmluvy

- give our strong support to the efforts of NGOs and their Governments involved in preparation of National Implementation Plans/Enabling Activities

- vyzvali vlády celého světa, aby co nejdříve ratifikovaly Stockholmskou konvenci

- call upon Governments around the world to ratify the Stockholm Convention as soon as possible,

- vyjádřili naši upřímnou podporu nevládním organizacím a místním občanským sdružením, které pracují na identifikaci a eliminaci zásob starých pesticidů a průmyslových chemikálií a které vyzývají vlády, aby zprostředkovaly a napomohly při sběru dat a identifikaci zásob toxických látek,

- express our strong support for NGOs and communities working to identify and eliminate stockpiles of obsolete POPs, including stockpiles of obsolete pesticides and industrial chemicals, and encourage governments to facilitate and assist with data gathering and identification of stockpiles,

Víme, že již existují odzkoušené a na trhu dostupné nespalovací technologie pro destrukci starých zásob persistentních organických látek. Požadujeme, aby tyto technologie byly upřednostňovány v praxi oproti těm technologiím, při jejichž použití vznikají nebo se uvolňuijí persistentní toxické látky jako například spalování.

We recognize that proven Non-Combustion Technologies for the destruction of obsolete POPs stockpiles already exist and are commercially available. We demand that such technologies must be used in preference to those which form or release POPs, such as incineration.

Klademe důraz na minimalizaci odpadu přímo u zdroje a požadujeme, aby vhodné nespalovací technologie nahradily ty, které produkují POPs a při nichž dochází k úniku POPs do životního prostředí.

We emphasise waste minimization at source and demand appropriate non-combustion technologies must replace existing technologies that are creating and releasing POPs.

Upozorňujeme, že nejsme spokojeni se současnou podobou UNEP toolkitu (soubor návrhu opatření) a rádi bychom vyjádřili naše obavy týkající se nedostatku vědeckých odkazů při výběru zařízení, které shromažďují data o emisích.

We stress that we are not satisfied with the UNEP Toolkit and would like to express our strong concern at the lack of scientific references as to the facilities chosen in obtaining the emission figures used.

UNEP by měl
zaměřit se na všechny vedlejší produkty POPs
zahrnout koherentní strategie pro identifikaci zdrojů POPs, včetně vypracování legislativy týkající se tzv. Pollutant Release and Transfer Register (Registr znečišťujících látek, jejich úniků a transferů)
zapracovat emisní faktory ve formě škály (nízké, vysoké)
zahrnout náležité emisní faktory zdroje v rozvojových zemích i v zemích procházejících společenskou transformací.

UNEP should
- address all by-product POPs
- include coherent strategy for identifying sources, including development of Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) legislation
- incorporate emission factors as a range (low, high)
- include emission factors appropriate for sources in developing countries and for countries with economies in transition.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz