Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dokumentace vlivů na životní prostředí pro spalovnu EVO v Opatovicích předložena k připomínkám veřejnosti

6.9.2004
HRADEC KRÁLOVÉ [Český svaz ochránců přírody]
Autor: Adam Záruba, tel: 604 751 265

Po více než roce od zveřejnění závěru zjišťovacího řízení v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) byla v uplynulých dnech zveřejněna dokumentace vlivů na životní prostředí na záměr výstavby spalovny EVO (= energetické využívání odpadů) v Opatovicích nad Labem. Občané tak mají možnost do této dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy, kopie a podávat k ní své připomínky či námitky.

V Hradci Králové mají obyvatelé k dispozici text dokumentace jednak na odboru životního prostředí krajského úřadu a také na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové (dokumentace je dále k nahlédnutí na obecních úřadech v Čeperce a Opatovicích nad Labem, jakož i na Pardubickém kraji a Magistrátu města Pardubic). Připomínky k dokumentaci může podat každý (§8, odst. 3 zákona č. 100/2001Sb.). Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů od vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce. Petiční výbor Petice proti záměru výstavby velkokapacitní spalovny v Opatovicích nad Labem doporučuje občanům, kteří se zajímají o problematiku spalovny, aby určitě využili svého práva, které jim přiznává zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

A jaké události se odehrály okolo plánované spalovny od počátku dubna, kdy byla předána hejtmanům Královéhradeckého a Pardubického kraje petice proti záměru výstavby velkokapacitní spalovny v Opatovicích nad Labem?

7. dubna 2004 – petici převzal na krajském úřadě v Hradci Králové zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje pan Vladimír Derner

8. dubna 2004 – petici převzal v Pardubicích osobně hejtman Pardubického kraje pan Roman Línek
Duben 2004 – na krajské úřady předány další, dodatečně došlé podpisové archy. Celkový počet podpisů pod peticí činí cca 4000.

29. dubna – krajským zastupitelstvem schválen Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje – výsledná podoba tohoto dokumentu se, bohužel, příliš neliší od starších verzí, které byly předmětem kritiky.

Počátek května 2004 – zástupce petičního výboru obdržel odpovědi obou krajských hejtmanů na petici. V odpovědích jsme byli ujištěni, že připravované Plány odpadového hospodářství obou krajů rozhodně nepožadují výstavbu spalovny v Opatovicích, a tato spalovna je pouze jednou z možností, jak řešit do budoucna problematiku odpadů. Samotný projekt spalovny je dosud pouze ve stádiu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a pokud nedojde k dohodě obou krajů a krajských měst, práce na projektu spalovny nebudou pokračovat. Nositelem projektu je Pardubický kraj, kraj Královéhradecký, dle vyjádření hejtmana, o své účasti na projektu dosud nerozhodoval. Prioritou Královéhradeckého kraje je dále, dle vyjádření hejtmana, zlepšení separace a recyklace komunálních odpadů.

5. května 2004 – Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo tiskovou zprávu, v níž upozorňuje, že spalovna odpadů je zařízením k odstraňování odpadů, nikoliv k jeho využití. Vyjádřilo se tak k nesrovnalostem v označování spaloven odpadů.

17. května 2004 – V hradeckém Muzeu východních Čech uspořádalo zdejší občanské sdružení Kruh pro občanskou společnost besedu pro občany na téma Opatovické spalovny. Přítomni byli zástupci města Hradce Králové, Opatovické elektrárny, krajského úřadu v Hradci Králové, zástupci petičního výboru proti spalovně, asistent královéhradeckého senátora pana Karla Bartáka a řada občanů. Atmosféra byla v některých okamžicích napjatá, asi nejdůležitější informací pro zúčastněné byl rezervovaný postoj zástupců města HK k projektu spalovny.

27. května 2004 – schválen Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Výsledná podoba dokumentu se výrazně liší od původních kritizovaných verzí. Spalovna i některé požadavky na nakládání s odpady splnitelné pouze při realizaci spalovny z dokumentu prakticky zcela vymizely. Podoba dokumentu je vcelku nestranná a přijatelná.

Červen 2004 – Sdružení Arnika zveřejnilo informace o závažné kontaminaci ryb v Lampertickém potoce na Žacléřsku, kde byly do místního rušeného černouhelného dolu několik let ukládány popílky ze spaloven komunálních a jiných odpadů a také další odpady. Tato kontaminace látkou (jednalo se o hexachlorbenzen), která se vyskytuje mj. v uvedených popílcích může (ale i nemusí – vše ukáže až čas) souviset s ukládáním popílků do dolu. Celá kauza vzbuzuje závažné pochybnosti o bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti spalování odpadů a o rizikovosti manipulace se zbytky po tomto spalování.

Červenec – srpen 2004 – na Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR) byl předložen Pardubickým krajem Záměr projektu EVO Opatovice k posouzení, zda bude doporučen k financování z Fondu Soudržnosti Evropské unie. Zástupce petičního výboru Adam Záruba zaslal na MŽP ČR dopis, v němž informuje ministra a další pracovníky ministerstva o tom, že ve východních Čechách vznikla poměrně silná opozice vůči záměru spalovny EVO, na který jsou žádány peníze z EU, dále informuje o tom, že proběhla petice, kterou podepsaly cca 4000 občanů a také k dopisu připojil soubor odborných argumentů, které zpochybňují vhodnost realizace takového zařízení, jakož i odpovědi hejtmanů, ve kterých je uvedeno, že spalovna není jediným řešením pro východní Čechy. Dopis byl vzat na vědomí a byl přečten na zasedání komise rozhodující o projektovém záměru spalovny. To, že se na Ministerstvu životního prostředí takto seriózně zabývají podněty od občanů však velmi pobouřilo zástupce Pardubického kraje. Záměr byl nakonec podmínečně schválen k vypracování žádosti pro Fond soudržnosti EU.

Přelom srpna a září 2004 – předložena a zveřejněna dokumentace vlivů na životní prostředí. Veřejnost tak má možnost prostřednictvím procesu EIA ve lhůtě 30 dnů podrobně se seznámit s projektem a vyjádřit k němu své připomínky. Následovat bude posudek na dokumentaci, veřejné projednání posudku a nakonec stanovisko MŽP.

Za petiční výbor Petice proti záměru výstavby velkokapacitní spalovny v Opatovicích nad Labem Ing. Adam Záruba, předseda ZO ČSOP Orlice Hradec Králové
Kontakty: e-mail: adam.zaruba@raz-dva.cz, tel.: 604 751 265

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz