Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rozšiřování provozů Spolchemie a společnosti Epispol zvýší emise toxických látek

3.3.2006
PRAHA [Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Autor: Mgr. Hana Kuncová, tel: 728 369 597

Dceřiná společnost Spolchemie Epispol, a.s. hodlá rozšířit výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (NMEP) (1) o dalších 30 000 tun za rok. Celková roční kapacita by tak v budoucnu mohla dosahovat až 60 000 tun. Vyplývá to ze žádosti o vydání integrovaného povolení, který podala společnost Epispol na Krajský úřad Ústeckého kraje koncem loňského roku.
<p>
Spolchemie a její dceřiná společnost Epispol chtějí tímto způsobem nahradit výrobu umělých pryskyřic (UP II), která vyhořela v listopadu 2002. „Je potěšující, že novou výrobu NMEP označuje Spolchemie i Epispol za nejlepší dostupnou technologii. Na druhé straně je však třeba říci, že šestinásobné navýšení výrobní kapacity bude znamenat také větší zátěž životního prostředí v Ústí nad Labem,“ okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová ze sdružení Arnika.
<p>
Arnika se obává především zvýšení emisí epichlorhydrinu (2) a bisfenolu – A (3). Epichlorhydrin je látka, která může vyvolat rakovinu a bisphenol má negativní vliv na správnou funkci žláz s vnitřní sekrecí. „V žádosti o integrované povolení pro provoz Epispol nejsou pro tyto látky stanoveny žádné emisní limity. V dokumentaci také není nijak řešen monitoring těchto nebezpečných látek. Dojde také k navýšení produkce nebezpečných odpadů, z nichž některé mohou být kontaminovány perzistentními organickými látkami (4),“ vysvětlila Kuncová.
<p>
Spolchemie se navíc chystá navýšit také výrobu ionexového dianu (5), což je látka, kterou z 96 % tvoří právě nebezpečný bisfenol. Spolchemie nyní může produkovat až 9000 tun této látky ročně, což představuje nárůst o 63,6 % oproti stávající úřední kapacitě 5500 tun za rok. „Nemůžeme souhlasit s tím, že v předložené žádosti o vydání integrovaného povolení ani v jejích přílohách nejsou nikde vyhodnoceny všechny možné úniky bisfenolu-A ze Spolchemie a Epispolu. Přitom se jedná o chemickou látku, která bude vypouštěna hned z několika zdrojů téměř v centru města a má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví,“ doplnila Kuncová.
<p>
Poznámky:<br>
(1) Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (NMEP)
Oznámení – posuzování vlivu stavby na životní prostředí Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa - <a href="http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=MZP119">ZDE</a>
<p>
NMEP – I. Etapa – V roce 2003 zažádala Spolchemie o vydání integrovaného povolení pro zařízení Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti si lze přečíst <a href="http://www.env.cz/www/ippc.nsf/$pid/MZPAXF13OGKM/$file/V%C3%BDroba%20NMEP%20-%20Stru%C4%8Dn%C3%A9%20netechnick%C3%A9%20shrnut%C3%AD.doc">ZDE</a>
<p>
V roce 2004 Krajský úřad Ústeckého kraje vydal integrované povolení pro zařízení Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Integrované povolení si lze přečíst <a href="http://www.env.cz/www/ippc.nsf/$pid/MZPAXF555X7H/$file/V%C3%BDroba%20NMEP%20-%20Integrovan%C3%A9%20povolen%C3%AD%20-%20kon.%20verze.doc">ZDE</a>

<p>
V roce 2004 rovněž došlo ke změně provozovatele, kterým se stala společnost Epispol, a.s. V roce 2005 bylo zahájeno <a href="http://www.env.cz/www/ippc.nsf/$pid/MZPXXFAH0WJD/$file/V%C3%BDroba%20NMEP%20-%20SNS.doc">změnové řízení</a> tykající se integrovaného povolení pro zařízení Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic.

<p>
NMEP – II. etapa – V roce 2005 zažádal Epispol, a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti si lze přečíst <a href="http://www.env.cz/www/ippc.nsf/$pid/MZPXXFDGJ22O/$file/V%C3%BDroba%20NMEP%20II%20-%20SNS.doc">ZDE</a>

<p>
Stránky Ministerstva životního prostředí, kde jsou zveřejňovány žádosti o vydání integrovaného povolení a stav procesů <a href="http://www.env.cz/ippc/requests">ZDE</a>

<p>
(2) Epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan) je řazen mezi látky, které jsou škodlivé vodám. Rovněž je to látka, která je toxická při vdechování. Je to látka, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí do skupiny 2A: Může vyvolat rakovinu u lidí. Při požáru tj. při hoření epichlorhydrinu vznikají nebezpečné zplodiny, které ohrožují dýchací cesty.
<p>
(3) bisfenol-A (2,2 bis(4,4` hydroxyfenyl)propan) tvoří hlavní složkou z 93-96 % technické chemikálie ionexový dian, který je následně použit v Epispolu k výrobě NMEP. Bisfenol-A dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Hořením vznikají oxidy uhlíku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné směsi organických sloučenin.
<p>
V prosinci 1999 Evropská komise přijala strategii věnující se problematice chemických látek, které mají nebo mohou mít nežádoucí vliv na endokrinní systém člověka. Její nejdůležitější aktivitou je vytvoření seznamu prioritních chemických látek, kde by byly látky klasifikovány dle jejich vlivu na endokrinní systém. Bisfenol-A je zařazen mezi chemické látky u nichž je vliv na endokrinní systém považován za <a href="http://europa.eu.int/comm/environment/docum/pdf/bkh_annex_15.pdf">velice významný.</a>
<p>
<a href="http://europa.eu.int/comm/environment/endocrine/index_en.htm">Stránka Evropské komise věnovaná endokrinním disruptorům</a>

<p>
(4) POPs perzistentní organické látky. Jsou to látky, které dlouho přetrvávají v životním prostředí a jsou bioakumulativní tj. hromadí se v živých organismech a to především v jejich tukových tkáních. Způsobují poruchy hormonálního a reprodukčního systému, část z nich jsou karcinogeny, jiné poškozují plod nenarozeného dítěte. Mezi tyto látky patří např.: DDT, lindan, polychlorované bifenyly (PCB), hexachlorbenzen a další. Více informací <a href="http://arnika.org/dioxin/clanky.shtml?x=208407">ZDE</a>
<p>
(5) <a href="http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=ULK181">Dokumentace EIA - Navýšení kapacity výroby ionexového dianu</a>
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz