Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt O nás s námi a strategie udržitelného rozvoje ČR

4. 6. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Česká republika i přes minulé snahy a dvě dosud vytvořené strategie zatím nepřijala Strategii udržitelného rozvoje. Vytvořit novou strategii bude mít za úkol nyní připravovaná vládní Rada pro udržitelný rozvoj. Přispět k přípravě podkladů pro strategii a zapojit se tak již do přípravné fáze se rozhodl Ústav pro ekopolitiku svým projektem O nás s námi aneb Strategie udržitelného rozvoje ČR očima aktérů environmentální, ekonomické a sociální sféry.

V rámci projektu vzniká platforma organizací i jednotlivců z různých oblastí společenského života jako např. ekologie a životní prostředí, lidská práva, průmysl a obchod, odbory, sdružení rodičů, mládeže a dětí, samosprávy, zemědělství a lesnictví, ženské a feministické oblasti - tedy ze všech tří oblastí - pilířů udržitelného rozvoje: sociálního, ekonomického a environmentálního. Na základě 12 odborných diskusí v průběhu 12 měsíců na témata spojená s udržitelným rozvojem chce vytvořit podklad od občanské společnosti pro přípravu strategie. Ústav pro ekopolitiku vyzývá všechny zájemce o zapojení do některé z diskusí, jejichž plánovaný přehled je uveden na stránkách projektu, aby se neváhali zapojit.

Východiskem všech diskusí, se kterým ÚEP platformu vytváří, je pohled na udržitelný rozvoj jako na problematiku, která se dotýká minimálně všech tří základních pilířů - ekonomického, sociálního a environmentálního. Udržitelný rozvoj je tedy definován jako hlavní východisko rozvoje společnosti, které je založené na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí. Platforma chce změnit chápání udržitelného rozvoje jako otázky týkající se pouze životního prostředí, které v české republice až dosud převládalo, resp. situaci, kdy se udržitelnému rozvoji věnují především environmentálně zaměřené organizace.

První setkání platformy O nás s námi: jaká jsou východiska pro strategii udržitelného rozvoje

První setkání účastníků platformy O nás s námi se uskutečnilo 12. května 2003 a zúčastnilo se ho více než 25 účastníků především z neziskových organizací a občanských iniciativ (Jihočeské matky, Ústav pro ekopolitiku, Zahrada, o. s., Nová škola, o. p. s., SEI Jeseník, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Econnect, Agentura GAIA, Zdravý životní styl, Civitas per populi, Servis pro práva dítěte, Zelený kruh) dále z Asociace podnikatelek a manažerek, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, firmy City Plan, České manažerské asociace a Českého ekologického ústavu. Setkání mělo za úkol představit projekt a jeho cíl, informovat o situaci při vytváření Rady a přípravě Strategie a především najít společná východiska v ekonomické, sociální a environmentální oblasti pro pojem udržitelný rozvoj a pro obsah strategie udržitelného rozvoje.

V úvodu zazněly dva příspěvky jako základní informace pro další diskusi. Nejdříve Eva Rázgová z Ústavu pro ekopolitiku a organizace IRIS představila pohled na udržitelný rozvoj jako hlavní východisko rozvoje společnosti, založeného na sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, které by mělo být východiskem i pro odborné diskuse v rámci projektu O nás s námi. Na třech konkrétních příkladech představila propojenost jednotlivých oblastí. Jeden z příkladů ukazoval původně ekonomický problém s úrodou, který měl velmi brzy dopady také v ekologické i sociální oblasti. Pro zlepšení výnosů z úrody začali američtí farmáři používat v jednom americkém státě v 50. letech pesticidy. Počáteční úspěch v podobě větší úrody, se začal velmi brzy otáčet. Již po pěti letech bylo potřeba pesticidů o třetinu více neboť počet škůdců se také začal zvyšovat. Tato křivka se neustále zvyšovala. Vedle větších výnosů tak vzrůstaly i finanční náklady na postřiky, díky používání pesticidů se měnila biodiverzita a snižovala kvalita půdy na daném území.

Druhý příspěvek přednesl Jiří Hlaváček, ředitel odboru strategií Ministerstva životního prostředí, který je pověřen přípravou Rady pro udržitelný rozvoj. Informoval o základních principech fungování a současné situaci v jednání o vytvoření mezioborové Rady, představil horizont pro vytváření Strategie udržitelného rozvoje.
Rada by měla mít 27 členů z nichž 4 mají být zástupci neziskových organizací. Úkolem Rady bude především zajistit sladění všech nově přijímaných strategií, koncepcí i zákonů s principy udržitelného rozvoje. Druhým důležitým úkolem bude vytvoření Strategie, na které by měla Rada začít pracovat od září 2003, přijetí hotové Strategie je pak dle Hlaváčka plánováno na září 2004.
Aktuální situace s návrhem na vytvoření Rady pro UR je taková, že návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením a 23.4. byl odeslán do vlády. Vytvoření Rady se předpokládá do konce června 2003.

Průběh setkání a výsledky diskusí

Hlavním bodem programu prvního setkání platformy O nás s námi byla práce ve čtyřech skupinách a následná diskuse nad jejich výsledky. Účastníci pracovních skupin měli diskutovat a zamýšlet se nad otázkami: Co považujete důležité při řešení udržitelného rozvoje pro ČR v oblastech tří pilířů - sociálního, environmentálního a ekonomického? Jaká jsou vaše východiska pro celonárodní strategii?

Mezi důležitými východisky pro uvažování o UR v ČR zazněly od jednotlivých skupin např. environmentální daňová reforma jako důležitý ekonomický nástroj, potřeba společného základu nazvaného např. řád života, gramotnost a environmentální výchova, inventarizace zdrojů, prostorové dopady aktivit na území, rozvoj mikroregionů, podpora kompetence obcí, aktivizace jednotlivců ve společnosti, bezpečnost jako podmínka UR, ochrana přírodního a kulturního bohatství a další.

V další diskusi zazněl například názor, že pojem trvale udržitelný rozvoj vzhledem k omezeným kapacitám Země je termín nepřesný a zavádějící. Pokud bude pokračovat současný ekonomický růst vyspělých států, nikdy udržitelného rozvoje nedosáhneme. Ekonomický růst však není totéž co ekonomický rozvoj. Jako důležitý indikátor rozvoje byla několikrát zmiňována ekologická stopa.

Od dvou skupin vzešel názor, že pro strategii UR je podstatné vytvořit nejdříve společný základ, ze kterého budou jednotlivé principy udržitelného rozvoje vycházet. Jedna skupina tento společný základ definovala jako řád života, základ lze také nazývat hodnotovým systémem apod. Strategii je pak potřeba vytvářet "shora" - ze společného základu, teprve pak přejít k jednotlivým oborům, ne tedy naopak. Před tím je potřeba definovat každý pilíř (sociální, environmentální a ekonomický), co všechno obsahuje, protože hrozí nebezpečí, že mnoho témat propadne a nebude zahrnuto; řadu témat také nelze zařadit pouze do jednoho pilíře. Například pod pilířem životní prostředí si každý představuje trochu něco jiného, ve skutečnosti je to velmi široké pole témat. Jako chybějící témata zazněla například problematika médií, téma vzdělávání a gramotnosti.

Na závěr se účastníci shodli, že je potřeba shodnout se na obecném základě, který je nutným východiskem pro fungování principu udržitelného rozvoje. Tato diskuse byla nazvána Hodnotové rámce udržitelného rozvoje. Na konci diskuse každý účastník ze vzniklého seznamu témat a hodnot vybíral tři pro něj nejdůležitější, takže z nich vznikl následující seznam 15 základních pro účastníky nejdůležitějších hodnot a východisek pro udržitelný rozvoj:

 • Občanská gramotnost
 • Vzdělávání občanů
 • Rozvoj místní soběstačnosti
 • Internalizace externalit - zakomponování vnějších nákladů a vlivů do ceny výrobků
 • Soběstačné společenství vědomých lidí žijících v souladu s řádem života
 • Skromnost jako základ společnosti
 • Demokratická gramotnost
 • Finanční stimuly - environmentální daňová reforma
 • 4 cesty pro UR aneb boj proti konzumu
  - podpora zdravého životního stylu
  - nabídnout alternativy
  - plýtvání nesmí být levné - náklady na účet toho, kdo reálně plýtvá
  - omezit reklamu na alkohol, cigarety apod.
 • ekogramotnost ke zvýšení povědomí o zdravě fungující společnosti
 • zvýhodnění ekologicky šetrného chování a jednání
 • poznat funkčnost živých systémů pro zpracování strategie UR
 • "přeprogramovaní" lidí - najít způsob, jak vyjít z cesty konzumu
 • tvrdé postihy za způsobené škody na ŽP
 • řád života jako společný základ

Další zmíněné, ale nebodované prority:

 • vyvážená spotřeba - výchovný a kulturní fenomén
 • dojít k osobní skromnosti filosofií - na základě vlastního přesvědčení
 • vytváření samoregulačních systémů - regulační smyčky a jejich správné uchopení
 • venkovský prostor
 • myslet globálně jednat lokálně
 • vzájemné oddělení politiky a ekonomiky

Další téma - Environmentální daňová reforma

Další diskuze platoformy se uskuteční 23. června na téma „Co přinese/změní environmentální daňová reforma". Ekologická daňová reforma spočívá ve zvýšení popř. zavedení daní a poplatků příznivých pro životní prostředí (např. daň z využívání energie, uhlíková daň, daň z využívání neobnovitelných zdrojů) za současného snížení daní, které souvisejí s lidskou prací (daň z příjmu, sociální pojištění ...). Celková daňová zátěž by měla zůstat nedotčená. Je to tedy také nástroj jak internalizovat externality výrobků a činností, tedy zahrnout i všechny vnější dopady a vlivy výrobků a služeb do jejich ceny.

Diskuse začíná v 10:00 do 14:00, místo v Praze bude upřesněno. Ústav pro ekopolitiku vyzývá všechny zájemce o účast, aby se obraceli na koordinátorku projektu Leonu Kupčíkovou (tel.: 224 828 553, e-mail: leona.kupcikova@ecn.cz).

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Související odkazy
 • Projekt O nás s námi
 • O Autorech

  Alena Mejstříková

  Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz